Monthly Archives: január 2019

Hamarosan lejár a jelentkezési határidő!

A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége 2019. január 28-30. között megrendezi a Lakásfenntartók Országos Szakmai Konferenciája című szakmai rendezvényét, tapasztalat cseréjét.

A rendezvény jelentkezési lapja itt és tervezett programja itt tölthető le.

Kérjük, jelentkezzen minél előbb!

LOSZ Elnöksége

Tájékoztatás a társasházi kötelező közös képviselői regisztrációra vonatkozó szabályok módosításáról

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvényt a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXIII. törvénnyel módosította az országgyűlés tavaly decemberben, mely módosítás kiterjedt több más elem között a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. Tv. (Ttv.)bizonyos rendelkezéseire is:

A módosítás lényege:

„9. § A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: Büromódtv.) 79. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 79. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az 1. § (3) bekezdése, a 8. § (1) bekezdése, a 20. § (2) bekezdése, a 21. § és a 27-29. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 32. § (1)-(4) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.”

10. § A Büromódtv. 79. § (1) bekezdésében a „(2)-(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)-(5) bekezdésben” szöveg lép.

11. § A Büromódtv. 32. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

(3) A Ttv. a következő 64/A. §-sal egészül ki:

64/A. § A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség ügyintézését ellátó tevékenységet 2020. május 1. napjáig – nyilvántartásba vételtől függetlenül – elláthatja, ha a tevékenység végzésére való jogosultságát, hitelt érdemlő módon igazolja.”

Mindez tehát azt jelenti, hogy a közös képviselők kötelező ingatlan-nyilvántartási regisztrációjára (ingatlanügyi hatóságnál történő nyilvántartásba vételére) és egyúttal a számviteli beszámoló ingatlan-nyilvántartási hatósághoz történő benyújtására vonatkozó kötelezettség 2020.január 1. napján lép életbe, és a regisztrációs kötelezettség 2020. május 1-ig teljesíthető azok esetében, akik a szabályozás hatályba lépésekor már közös képviselők. Az ezt követően újként megválasztott közös képviselők esetében 2020. január 1-től kötelező lesz az ingatlan-nyilvántartási regisztráció, de a feladatukat 2020. május 1. napjáig e nélkül is elláthatják. Mindkét esetben a közös képviselőknek hitelt érdemlő módon igazolniuk kell a tevékenység végzésére való jogosultságukat. Értelemszerűen a jogalkotó részéről a Kormánynak adott felhatalmazás, miszerint „a társasházi tisztségviselők nyilvántartásával kapcsolatosan a nyilvántartásba vétel, az adatváltozás bejelentés és a beszámoló benyújtásának rendjét, feltételeit, a nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, a nyilvántartás vezetésére és az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnökének tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségeit, valamint a jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket rendeletben állapítsa meg” továbbra is fennáll, az ezt tartalmazó Kormányrendeletet a Kormánynak a 2019-es év folyamán kell megalkotnia.