Elnökség

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia

A Kormány 1073/2015. (II. 25.) Korm. határozata a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiáról…tovább

A Kormány az épületek energiatakarékos módon történő építése, illetve felújítása, valamint az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2012/27/EU irányelv, valamint az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv egyes rendelkezéseinek a végrehajtása érdekében

1. elfogadja a részére bemutatott Nemzeti Épületenergetikai Stratégiát, amely rögzíti azokat a célokat és fő irányokat, amelyek a 2030-ig terjedő időszakban a hazai épületállomány energiafelhasználásának jelentős mértékű csökkentését teszik lehetővé, egyúttal felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy haladéktalanul küldje meg a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiát az Európai Bizottság számára;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával vizsgálja meg a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia finanszírozásába bevonható állami, magán- és európai uniós források körét, mértékét, és ütemezését, valamint a nemzetközi pénzügyi intézményektől történő forrásbevonás lehetőségét;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2015. június 30.

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával, a III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervvel összhangban állítsa össze a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia cselekvési tervét, amely meghatározza a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia alapján elvégzendő feladatokat, azok ütemezését, felelőseit;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2015. június 30.

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2010/31/EU irányelv 9. cikk (3) bekezdése szerinti, a közel nulla energiafogyasztású épületek követelményeire vonatkozó nemzeti tervet készítse el a III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervbe való belefoglalás érdekében.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2015. április 30.

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Határozatok

Az elnökség a LOSZ információs oktatási és továbbképzési rövid távú feladatainak tárgyában az alábbi egyhangú határozatot hozta:

10/2016. 06. 15. sz. elnökségi határozat:
– a LOSZ honlapján biztosítani kell az elnökségi tagok és a területi szakmai képviseleti vezetők meghatározott témákhoz és információkhoz való jelszóval védett hozzáférési lehetőségét.
– A területi szakmai képviseletekkel 2016. december 31-ig terjedő időszakra megállapodás keretében rögzíteni szükséges a LOSZ részvételével tartandó érdekképviseleti tevékenységről szóló tájékoztatók időpontjait és előretervezett más érdekképviseleti feladatokat tárgyaló testületi ülések időpontjait a LOSZ elnökségének részvételi lehetőségének biztosítása érdekében.
– A lakásszövetkezetek, társasházak működésében jelentkező gyakoribb, jogszabályi kötelezettségből adódó feladatai ellátásához segédletek kidolgozása szükséges és azoknak a honlapon külön menüpont alatti megjelentetése indokolt. Az információs anyagok tartalmi témájának kiválasztása az elnök feladata, azok megjelentetése és folyamatos frissítése a hivatali szervezet útján biztosítandó. Az Otthonunk-online újság oldalain folyamatosan propagálni kell az információs anyagot és felhívást kell közzétenni a jövőbeni információs segéd anyagok témájára vonatkozóan.
Határidő: 2016. június 30, illetve folyamatos
Felelős: elnök.

Az elnökség a 2016. második félévi ülés és munkatervét egyhangúan az alábbiak szerint állapította meg:

11/2016. (VI. 15. sz. elnökségi határozat:

2016. szeptember 28. (szerda)
1. A LOSZ első félévi költségvetési gazdálkodásának áttekintése
2. Az Otthonunkért Alapítvány alapító okiratának módosítása és a kuratórium tagi összetételének áttekintése
3. A lakóépületek tűzvédelmi helyzetének jogszabályi áttekintése, feladatok kijelölése
4. A köz és közműszolgáltatások jogszabályi változásainak áttekintése, érdekképviseleti álláspont kialakítása
5. A LOSZ szervezeti struktúrájával kapcsolatos vitaanyag összefoglalója

2016. november 9-11. (Gyula)
1. Területi szövetségi vezetőkkel kibővített elnökségi ülésen a vitaanyag összegzése, indokolt esetben rendkívüli küldöttgyűlés összehívása (2016. november 20-30 között)

2016. december 21. (szerda)
1. A 2016. évi érdekképviseleti tevékenység áttekintése, értékelése
2. 2017. évi érdekképviseleti feladatok kijelölése, munkaterv összeállítása

Határidő: folyamatos
Felelős: elnök.