Hírlevél

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata

Érvényességi idő kezdete: 2020. december 21.

Jelen Üzletszabályzat célja a 18. számú mellékletben víziközmű-ágazatonként meghatározott ellátási területén a közműves ivóvízellátással, és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással, mint közszolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek a szolgáltatóra és a felhasználóra vonatkozó szabályainak áttekinthető rögzítése…..Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata 2020. december

Tájékoztató a Kormányrendeletről jogi személyekre vonatkozó eltérő rendelkezések alkalmazásáról

Tisztelt Tagtársaink!

Az alábbiakban adjuk közre a COVID-19 második hullámával kapcsolatos egészségügyi veszélyhelyzet ismételt bevezetésével összefüggésben megjelent Kormányrendeletet és a LOSZ ehhez tartozó értelmezését.

Tájékoztató az 502/2020. (XI. 16.) sz., a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló Korm. rendelet elsődlegesen a Lakásszövetkezetek és társasházak szempontjából érdemi jelentőséggel bíró rendelkezéseiről….TOVÁBB

Magyar Közlöny 248. szám

Tájékoztató a COVID 19 Vírus 2020. november 11. napján hatályba lépett szabályokról.

Az alábbiakban foglaljuk össze az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a Kormány által kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglalt, abból adódó, a társasházakat, Lakó- és Üdülőszövetkezeteket érintő sajátos szabályokat és azok alkalmazásának lényeges elemeit.
Tájékoztatónkhoz csatoltan közre adjuk a hivatkozott Kormány rendelet teljes anyagát, valamint a 2020. évi CIX. törvény a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről kiadott Törvényt, továbbá a korábban kiadott tájékoztatónkat, a rendkívüli jogrend jelenleg is fennálló hatálya okán.

Tájékoztató a COVID 19 Vírus (Koronavírus) által okozott veszélyhelyzet második ütemének fennállása alatt a lakásszövetkezetek, társasházak működésére vonatkozó megváltozott és 2020. november 11. napján hatályba lépett szabályokról.

Tájékoztató a veszélyhelyzet megszüntetésével kapcsolatos a lakásszövetkezetek és a társasházak szervezeti működésével összefüggő 2020. június 18-án hatályba lépett jogszabályi rendelkezésekről

Munkáltatói igazolás

Magyar Közlöny 237. szám

Magyar Közlöny 242. szám

TÁJÉKOZTATÓ a 2020. július 1-től hatályba lépő számlaadat-szolgáltatás szabályának változásáról

Tisztelt Tagtársaink!
Tisztelt Hölgyem, Uram!

2020. július 01-től új számlázási szabályok lépnek életbe. Ezek a változások érintik a lakásszövetkezeteket és a társasházakat is.
A könnyebb eligazodás elősegítésére adjuk közre az alábbiakban összegzett tájékoztatót, a jogszabályi változás betartásának elősegítésére.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) Összesítő jelentésre vonatkozó szabályokat tartalmazó 10. számú mellékletének szabályai 2020. július 1-jével megváltoznak. A jogszabály módosított előírása alapján 2020. július 1-jétől számlaadat-szolgáltatásra kötelezettek mindazok, akik áfa alanyok és egy másik belföldi adóalany részére, belföldön teljesít termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást és erről számlát vagy számlával egy tekintet alá eső okiratot állít ki (függetlenül a számla áfa tartalmától, illetve az áfa összegétől).
A számlaadat-szolgáltatási kötelezettség kiterjed az olyan speciális adóalanyokra is, akik tulajdonostársak közösségeként váltak adóalannyá (társasházak).
Számlaadat-szolgáltatási kötelezettség teljesítendő az alanyi adómentesként teljesített ügyletekről is, amennyiben belföldi adóalany részére teljesítették.
Továbbra sem kell adatot szolgáltatni a nem adóalany és külföldi adóalany részére teljesített ügyletről készített számláról.

A számlaadat-szolgáltatás körébe tartozó bizonylatok:

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed az elektronikus és a papíralapú bizonylatokra egyaránt. Adatszolgáltatási kötelezettség alá esik a nyomtatvány használatával kibocsátott és a számlázó programmal előállított bizonylat is. Az online pénztárgéppel előállított számla azonban nem tartozik ebbe a körbe, ez utóbbiról az online pénztárgépre vonatkozó szabályok szerint valósul meg adatszolgáltatás.

Minden olyan számláról is adatot kell szolgáltatni, ami nem tartalmaz áfát (pl. a tevékenység mentessége esetén).
Azonban nem kötelező az adatszolgáltatás olyan ügylet bizonylatáról, ami az Áfa törvény előírásai szerint mentesül a számla kibocsátási kötelezettség alól (Áfa tv. 165 §), feltéve, hogy az ügylet bonyolítója gondoskodik az ügylet teljesítését tanúsító számviteli bizonylat készítéséről. Ez a mentesítés vonatkozik azokra az esetekre is, amikor ezen ügyletekről számviteli bizonylat helyett (pl. a zártkörű adatfeldolgozás érdekében) számla bizonylat készül, vagy számlázó programot alkalmaznak a bizonylat elkészítéséhez. Ennél a szabály alkalmazásánál fontos megjegyezni, ha a számlán a kötelezettség alól mentesített ügylet és adatszolgáltatási kötelezettség alá eső ügylet is szerepel, akkor a számla adatszolgáltatási kötelezettség alá esik.

A számlaadat-szolgáltatást a NAV által biztosított elektronikus felületen kell teljesíteni (Online Számla rendszer). Az elektronikus felület a NAV-nál történő előzetes regisztrációt követően érhető el. A NAV honlapján részletes leírás és videó taláható a regisztráció folyamatáról. A regisztrációt az adózó, az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja végezheti el. A regisztrációt elvégző természetes személyt a rendszer ún. „elsődleges felhasználónak” tekinti. Ún. „másodlagos felhasználók” is létrehozhatók, akik a rendszerben lekérdezéseket és adatszolgáltatást is végezhetnek.
Amennyiben számlázó program segítségével teljesítik az adatszolgáltatást, úgy egy ún. „technikai felhasználó”-t is létre kell hozni. A technikai felhasználó adatait a számlázó programban kell rögzíteni. A számlázó programról (még a NAV programról is) annak használatának megkezdését követő 30 napon belül a SZÁMLÁZÓ nyomtatványon bejelentést kell tenni! Ezt követően tudja a számlázó program az adatokat a NAV részére beküldeni.

A számla adatok továbbítására kétféle mód áll rendelkezésre:

1.) Számlázó programból automatikus adattovábbítás – A számlázó programnak a számlaadat-szolgáltatást emberi beavatkozás nélkül, automatikusan kell elvégeznie. Az adatszolgáltatás elvégzésének a feltétele, hogy a számlázó program kapcsolódjon internetes hálózatra. Internetkapcsolat nélkül az azonnali adatszolgáltatási követelménynek az adóalany nem fog tudni eleget tenni. Ha valamilyen hálózati probléma lépne fel (például internet kimaradás), akkor a számlázó programnak a probléma elhárultát követően kell teljesítenie az adatszolgáltatási kötelezettséget. Ennek módja számlázó programonként eltérő lehet. Az adatszolgáltatás minden esetben azzal zárul, hogy annak eredményét a számlázó program lekérdezi az adóhivatali rendszerből. Az Online Számla rendszer minden egyes számla adatszolgáltatásra készít egy visszaigazolást, melyet (számlázó programtól függő módon) a számlázó programnak képesnek kell lenni megjeleníteni a felhasználó számára.

2.) Adatszolgáltatás nyomtatvány alkalmazásával kibocsátott számláról

A nyomdai úton előállított számla, vagy számlával egy tekintet alá eső okirat esetén a bizonylat kibocsátását követő naptári napon belül kell teljesíteni az adatszolgáltatást, ha a bizonylaton az áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja az 500.000, – forintot. Egyéb esetben a kibocsátást követő négy naptári napon belül kell a számlaadat-szolgáltatási kötelezettségnek eleget tenni.
A nyomdai úton előállított számláról az Online Számla rendszerben kell adatot szolgáltatni, a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatainak kézi rögzítésével. Ha a számlaadatok rögzítése hibásan történt (vagyis a rögzített adatok és a számlaadatok között eltérés van), akkor az adatszolgáltatás érvénytelenítését követően van mód a számlaadatok helyes rögzítésére.

A számlázó programokat a fejlesztők felkészítik a NAV által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére. Előnyük, hogy a számla elkészültével egyidőben eleget is tesznek az előírt adatszolgáltatásnak, így nincs lehetőség annak elmulasztására. Az interneten több ilyen számlázó program is található és kapható. A javaslatunk a Számlázz.hu program alkalmazása, ami a NAV által is elfogadott program, s képes a törvényi előírásoknak megfelelő számla-adatszolgáltatásra.

Felhívjuk tagtársaink figyelmét a számlázással kapcsolatos további változásokra:
• A számla kibocsátására rendelkezésre álló idő változása: a számla kibocsátására meghatározott, a teljesítéstől (előleg esetén az adófizetési kötelezettség keletkezésétől) számított ésszerű idő 2020. július 1-jétől 15 napról 8 napra csökken.
• A belföldi adóalany beszerző adószámát fel kell tüntetni a számlán. 2020. július 1-jétől módosul a számla kötelező adattartalmára vonatkozó előírás is. Ennek értelmében a számlán – függetlenül attól, hogy a bizonylat tartalmaz-e áthárított áfát, illetve milyen összegben – fel kell tüntetni a belföldi beszerző adóalany adószámának első 8 számjegyét. Abban az esetben, ha a vevő társasház és nem rendelkezik adószámmal (mivel nem folytat olyan tevékenységet, pl. bérbeadás) üresen kell hagyni az adószám mezőt, mintha egy magánszemélynek állítana ki számlát a szolgáltató.

Budapest, 2020. június 29.

Szabó László s.k.
elnök
LOSZ

Magyar Felvonó Szövetség ajánlása

Tisztelt Szervezetek, képviseletek!

A Magyar Felvonó Szövetség ajánlásával egy segítő használati útmutató érhető el, javasolt ilyen módon a felvonók átgondoltabb, biztonságosabb használata.

A mellékletben küldött plakátok szabadon felhasználhatók, kinyomtatva a felvonók környezetében kifüggeszthetők.

Az anyag egy felvonós szakmai közösségi ajánlás.

ALIG HISSZÜK, DE VALÓBAN ELMENT!

Nagy Emil (1934-2020)

Egy nagy egyéniség igazi űrt hagy maga mögött, ha távozik ebből a világból. A felületes szemlélők, azt mondják, hogy nincs pótolhatatlan ember. De erre az állításra már néhányan rácáfoltak, és teszi most ezt egy olyan kitűnőség is, aki nagyon fog hiányozni sokunknak, hiszen valóban elment.

Váratlanul csendben, békességben és a mindig is őt jellemző határozott gyorsasággal, 85 éves korában hagyta maga mögött a szeretett világát. Azt a világot, melynek formálásában, jobbá tételében kiemelkedő módon vett részt. Hátat fordított annak a világnak, melynek építésében évtizedeken keresztül meghatározó volt, és melynek alapján lakó közösségek széles csoportja jött létre.

Sokunk barátjától, példaképétől, a lakáságazat meghatározó személyiségétől Nagy Emiltől búcsúzunk.

Nagy Emil 85 évet élt.

Pécs-Budafán született 1934-ben. Bányaipari technikumot végzett, majd tanulmányai befejezése után, 1950-től a Mecseki Szénbányászati és Aknamélyítő Vállalat munkatársa, majd üzemvezetője volt. 1963-1972-ig a Pécsi Bányász Szövetkezet elnökeként dolgozott.

Az egyik legnagyobb, legrégibb és legjobban működő pécsi szövetkezet, a Jókai Lakásszövetkezet elnökeként, 35 évet dolgozott a lakásszövetkezetnél, amit a 2010-es évek elejéig ő vezetett. E mellett majdnem három évtizeden át a Lakásszövetkezetek és Társasházak Baranya Megyei Szövetségének elnöki tisztségét is betöltötte.

A megyei szövetségi munka mellett meghatározó szerepe volt a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének (LOSZ) létrehozásában. Nagy Emil a LOSZ szervezetének első felügyelő bizottságának az elnöke volt.
Munkásságát hosszú tartalmas életút, megannyi nehézség és még több siker jellemezte. Kevesen mondhatják el ezt valóban, ha visszatekintenek életük történéseire.

Magas kora ellenére egészen halála napjáig aktívan részt vett a pécsi, baranyai és az országos szövetség munkájában. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el:
– 1996-ban Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztet vehetett át.

– 2009 –ben LOSZ Otthonunk kitüntetést kapott,

– 2011–ben az Országos Szövetkezeti Tanács ismerte el munkásságát kitüntetésével.

– 2017 május 22-én a Jókai Lakásszövetkezet örökös tiszteletbeli elnökévé választották.
– 2018 május 16-án Tüke emlékérem elismerést kapott.

Hiánya a példamutatásban, az elkötelezettségben, a lakóközösség fejlesztésében örökös példaként marad előttünk. Soha nem felejtjük éleslátását, határozottságát, mosolyát.

Emil nem csak a nevében hordozta nagyságát, hanem a mindennapokban tetteiben valóban a legnagyobbaknak járó elismerést vívott ki életútjával.

Amikor visszaidézzük szellemiségét, alakját és útmutatásait kollégaként, beosztottként, családtagként vagy barátként, egy szóval tudunk emlékezni rá, amikor azt mondjuk SZERETTÜK!

NAGY EMIL temetésére 2020. február 21.-én 15.00 órakor kerül sor a Pécsi Központi temető Nagy ravatalozójában.

Szabó László

elnök

LOSZ

Újra elhalasztották a társasházi tisztségviselők – (közös képviselő, intéző bizottsági elnök) kötelező regisztrációját 2021. január 1. napjáig

Újra elhalasztották a társasházi tisztségviselők – (közös képviselő, intéző bizottsági elnök) kötelező regisztrációját 2021. január 1. napjáig

Az újabb módosítás a 2019. évi LXXXII. törvényben került meghatározásra az alábbiak szerint:
„2019. évi LXXXII. törvény az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról….tovább

II. ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA – Siófok

MEGHÍVÓ

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Tisztelt Partnerünk!

Örömmel értesítjük, hogy a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége
2019. november 18-20.közt megrendezi a Lakásfenntartók II. Országos Szakmai Konferenciája című szakmai rendezvényét, tapasztalat cseréjét.

A konferencia a lakásszövetkezetek és társasházak üzemeltetésének aktuális kérdéseit, várható jogszabály, adó- és járulék, és tűzvédelmi előírások változásainak rendszerét tekinti át.
Ezen felül megkísérlünk válaszokat adni a lakásszövetkezetek jelenéről és várható jövőjéről, valamint a nagy érdeklődést kiváltó Otthon melege program által elérhető előnyökről kormányzati képviselő meghívottjaink segítségével.

A rendezvény helyszíne: Sungarden Wellness &Conference Hotel****superior
8600 Siófok, Batthyány u.24.

Mellékelten küldjük a rendezvény jelentkezési lapját, melyet kérjük legkésőbb 2019. november 5-ig szíveskedjenek visszaküldeni!
Ugyancsak mellékeljük a konferencia tervezett programját, melyben az előadók elfoglaltsága okán a változtatás jogát fenntartjuk.

Részétel: A konferencián való részvétel regisztrációhoz és a részvételi díj megfizetéséhez kötött.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy regisztrációt csak a terem befogadó képességéig tudunk elfogadni, ha biztosan ott szeretne lenni a rendezvényen, mielőbb küldje vissza jelentkezés lapját!

A részvételi díj szállással magában foglalja a teljes ellátás költségét (szállás, étkezés, IFA), valamint a konferencián való részvétel díját. A szállodai elhelyezés a jelentkezés sorrendjében történik! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy szállodai elhelyezést csak a rendelkezésre álló szobák mértékéig tudunk biztosítani.
Részvételére és megjelenésére számítok,

Budapest, 2019. október 25. Szövetkezeti üdvözlettel:

Szabó László s.k.
elnök
LOSZ

Mellékletek:

Jelentkezési lap

Programterv

Prospektus

Tájékoztató a szállásról és a kapcsolódó szolgáltatásokról.

Lakásfenntartók II. Országos Szakmai Konferenciája

TEREMTSEN HARMÓNIÁT MUNKA ÉS PIHENÉS KÖZÖTT!

Időpont: 2019. 11.18-20. 3 nap 2 éjszaka
Elhelyezés: 1 ágyas és kétágyas szobákban (max: 50 szoba)

A részvételi díj tartalmazza:

• a szakmai programokon való részvételt,
• szállás standard szobában, klimatizált, minibárral, telefonnal, tv-vel, hajszárítóval, felszerelt zuhanyzós szobában,
• bőséges svédasztalos büfé reggeli és büfévacsora (2 reggeli, 2 vacsora)
• bőséges svédasztalos ebéd (2 ebéd, 1-2 nap)
• italcsomag étkezéseknél (1 üdítő, vagy 1 ásványvíz, + 1 kávé, vagy tea)
• 3. nap ebéd fakultatív, külön rendelhető
• wellness centrum használata (beltéri medence, pezsgő fürdő, finn szauna, infra szauna, bioszauna, gőzkamra, jégkút, sókamra, fitneszterem)
• fürdőköpeny használat
• korlátlan internet hozzáférés,
• Áfa
• parkolás ingyenes, zárt parkolóban
• 2. nap kávészünet (sós, édes teasütemény, 1 kávé, tea, 1 ásványvíz, vagy 1 üdítő)
• 1. nap este zenés program vacsora után
• wellness hosszabbított nyitva tartás a 2. nap 23.00 óráig

A szobák elfoglalás, elhagyása:

•bejelentkezés 14.00 órától
•kijelentkezés: 10.00 óráig

Pályázati felhívás és kiírás – „Bontás nélküli technológiával történő munkák elvégzésére „

1. Az Otthonunk Alapítvány kuratóriuma támogatási pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére az alábbi feltételek szerint:

Alulírott Alapítvány mint pályáztató, a LOSZ szakmai felügyelete alatt az alábbi pályázatot hirdeti meg a Magyarországon egyedül álló, a szennyvízcsövek, ejtővezetékek és esővíz elvezetők bélelése bontás nélküli tisztítására, bélelésére.
Az Otthonunk Alapítvány felkérésére és a fenti munkálatok megvalósítása érdekében az Alapítvány és a Paner Kft. (7100. Szekszárd, Holub u.1. sz.alatti gazdasági társaság, adószám: 25733817-2-17, cégjegyzékszám: 17-09-011003) között támogatási szerződés jött létre.

A pályázat célja: A korszerűtlen, hibás, szennyezett ejtővezetékek, bontás nélküli technológiával való bélelése.

A pályázok köre: Magyarországi lakásszövetkezetek és társasházak pályázhatnak saját épületeik ejtővezeték, bontás nélküli technológiával való bélelésére. A pályázaton való részvételnek nem feltétele a LOSZ tagság.

A pályázaton való részvétel feltétele: A Klinix Kft. (7100. Szekszárd, Holub u.1.fszt/1. sz.alatti gazdasági társaság, adószám: 26239550-2-17, Cégjegyzékszám: 17-09-011505) által történt felmerési munkák alapján az abban foglalt műszaki terv és árajánlat elfogadása, mely a jelen pályázat által támogatott munkák műszaki leírását tartalmazza.

Pályázat benyújtása, határideje: A pályázatban valamennyi az ingatlan-nyilvántartásban és/vagy a cégnyilvántartásban bejegyzett társasház és lakásszövetkezet részt vehet, ha a pályázatot legkésőbb 2020.06.01.napjáig az Alapítványhoz az alábbiakban meghatározott formában és tartalommal benyújtják. A pályázati felhívás és a szükséges dokumentáció www.losz.hu/letöltheto-anyagok/pályázatok/ címről tölthető le. A pályázat csak a pályázat mellékletében szereplő pályázati adatlap és szándéknyilatkozat, kötelezettséget vállaló nyilatkozat hiánytalan kitöltésével, a Klinix Kft. által elkészített műszaki terv és árajánlattal, továbbá a képviseletre és a jogalanyiságra vonatkozó igazolás benyújtásával az alapítvány losz@losz.hu email címére történő megküldésével történik. A pályázati adatlap minden oldalát és annak minden mellékletének minden oldalát a pályázó képviselője nyomtatottan és e feletti aláírásával ellátja, ennek hiánya a pályázatból kizárást eredményezi. A pályázat nyelve a magyar. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Azonos pályázó által benyújtott több pályázat esetén a pályázó fenntartja magának a kizárás jogát. Az eredményes pályázat feltétele a beruházási teljes költségének a 60 %-nak a Paner Kft. felé történő megfizetésének banki igazolása. A pályázaton való részvétel feltétele a társasházi vagy lakásszövetkezeti jogállás igazolása.

Pályázat felépítése, benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók:

A pályázat felépítése: A pályázat négy részből áll: Formanyomtatványok, Műszaki dokumentumok, pénzügyi igazolás, a képviseleti és jogállás igazolása. A pályázatokat az alábbi kötelező tartalommal kell összeállítani és benyújtani. A formanyomtatványuk sem formájukban, sem tartalmukban nem változtathatóak. A pályázat csak a pályázati forma nyomtatványokon nyújtható be. A pályázatot a jelen pályázati kiírásban közölteknek megfelelően, hiánytalanul minden kérdésre választ adva, az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Pótlásnak nincs helye. Sikeres pályázat esetén a vállalkozói díjba kedvezményt elszámolásra kerül a vállalkozói szerződéssel érintett lépcsőháznak adott lépcsőházra jutó a Klinix Kft. által elvégzett felmérési munkák díjának 20 %.-a.

1. Formanyomtatványok:
Pályázati adatlap és szándéknyilatkozat. (1. sz. melléklet)
Kötelezettség vállalási a Paner Kft.-vel történő szerződéskötésre sikeres pályázat esetén (2. sz. melléklet)

2. Műszaki dokumentumok:
A Klinix Kft. részéről kiadott 60 napnál nem régebbi műszaki terv és árajánlat. Az árajánlat tartalmazza az elvégezni tervezett munkálatok pontos megnevezését, a felhasználni kívánt anyagok tételes megnevezését, mennyiségét és egységárat valamint a munkadíjat.

3. Jogi dokumentumok:
A pályázaton való részvétel feltétele a társasházi vagy lakásszövetkezeti jogállás igazolása (30 napnál nem régebbi), ennek igazolására elegendő a hatályos alapító okirat másolatának vagy www.e-cégjegyzék.hu oldalról származó lakásszövetkezetre vonatkozó cégkivonat egy kinyomtatott példányának email útján a pályázathoz való csatolása. Ezen dokumentumokra a szövetkezet illetve a társasház képviselője aláírásával arra ráírva igazolja, hogy a másolat az eredetivel megegyezik.
Az eredményes pályázat feltétele a beruházási teljes költségének 80 % Paner Kft. felé történő megfizetésére vonatkozó banki igazolás, mely igazolja, hogy a pályázónak a teljesítésre vonatkozóan a önrésze rendelkezésre áll.
A pályázathoz csatolnia kell a képviselőjének aláírás mintáját (aláírási címpéldányát) , társasházak esetében a közös képviselő képviseleti jogára vonatkozó közgyűlési határozatot és a közös képviselő aláírás mintáját (aláírási címpéldányát).

Pályázatok elbírálása: A pályázatok folyamatosan, érkezés sorrendben kerülnek elbírálásra. A pályázat beadásának határideje: legkésőbb 2020.06.01. napja. A pályázat kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot vagy pályázatokat részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítja. Pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a hiányos, nem magyar nyelvű, nem az előírt nyomtatványokon történő pályázat esetén, határidőn túli pályázatot kizárja, elutasítja. A pályázat beadásáról a pályázót az Alapítvány 8 napon belül értesíti. A pályázatat kiíró Alapítvány a pályázat beérkezésétől számított 60 napon belül bírálja el a pályázatot. A pályázat eredményéről a pályázót email útján értesíti a pályázat kiírója. A pályázat eredménye ellen jogorvoslatnak nincs helye, azt a pályázat kiírója kifejezetten kizárja. Az Alapítvány kuratóriuma akkor nyilváníthat egy pályázatot nyertessé, sikeressé, ha az megfelel a jelen pályázati kiírásban foglaltaknak.

Pályázat tartalma:
A pályázóknak a jelen pályázati felhívás mellékletét képező szándéknyilatkozatban vállalniuk kell, hogy a pályázatban igényelt munkát elvégeztetik a Paner Kft.-val a Klinix Kft. által kiállított műszaki terv és árajánlat alapján. Az eredményes pályázat esetén a pályázó az értesítéstől számított 30 napon belül köteles a a Paner Kft.-vel a vállalkozói szerződést (a pályázatban foglalt adatokkal kiegészítve) és a Pályázat Kiírójával a támogatói szerződést aláírni.

A támogatói szerződés megkötése:
A pályázaton nyertes pályázóval az alapítvány támogatási szerződést köt. A pályázó a Támogatási szerződést a nyertes pályázatról szóló értesítésről számított 30 napon belül köteles aláírni a pályázat tartalmának megfelelően. A pályázó sikeres pályázat esetén jogosult a pályázat kiírójával kötött támogatói szerződés alapján a teljes beruházási költség 20 %-ra mint támogatásra, az erre vonatkozó kuratóriumi döntés meghozatalától számított 15 napon belül. A támogatási szerződés megkötéséhez a pályázónak csatolnia kell a lakásszövetkezet 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és képviselőjének aláírás mintáját (aláírási címpéldányát) , társasházak esetében a közös képviselő képviseleti jogára vonatkozó közgyűlési határozatot és közös képviselő aláírás mintáját (aláírási címpéldányát).

A vállalkozói szerződés megkötése:
A pályázaton nyertes pályázóval a Paner Kft. vállalkozói szerződést köt a pályázat tartalmának megfelelően. A pályázó a vállalkozói szerződést a nyertes pályázatról szóló értesítésről számított 30 napon belül köteles aláírni a pályázat tartalmának megfelelően. A támogatási szerződés megkötéséhez a pályázónak másolatban útján csatolnia kell a lakásszövetkezet 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és képviselőjének aláírás mintáját (aláírási címpéldányát) , társasházak esetében a közös képviselő képviseleti jogára vonatkozó közgyűlési határozatot és közös képviselő aláírás mintáját (aláírási címpéldányát).

A pályázati dokumentáció/kiírás 2019. október 1. napján kerül ki az alapító LOSZ honlapján és hírlevél szolgáltatásban.

OTTHONUNK ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

Mellékletek

– Megrendelő felmérési munkálatokra

– Pályázati adatlap – szándéknyilatkozat

– Nyilatkozat kötelezettség vállalásról

AZ OTTHON MELEGE – ILYEN MÉRTÉKŰ TÁMOGATÁS MÉG NEM VOLT!

Erről a címről sokaknak a néhány nappal ezelőtt útjára indított új pályázati rendszer jut az eszébe, melyben fűtési költségmegosztóra és radiátor cserére lehet pályázni.

De a pályázat kapcsán valóban elgondolkodunk azon, hogy az otthonaink melegét, és ezen keresztül komfortját hogyan tudjuk hatékonyan biztosítani úgy, hogy kevés befektetéssel, jelentős fűtés megtakarítást érhessünk el? A most útjára indított pályázati rendszer igénybevételével a vissza nem térítendő támogatás mértéke az elszámolható költségek 10 és 50 százaléka között lehet, lakásonként maximum 350 ezer, pályázatonként maximum 75 millió forint értékben. A pályázat során felhasználható keretösszeg 2 milliárd forint.

A Kormány által preferált pályázati rendszer által elérhető megtakarítás az energia felhasználás terén, nemcsak megközelíti, hanem meg is haladhatja a nyílászárók és a hőszigetelés által elérhető megtakarítás mértékét. A jelenlegi eszközök cseréjével és felszerelésével elérhető költség takarékosságra, ugyanakkor sokkal kevesebb összeget kell áldoznia annak az előrelátó lakásszövetkezeti, vagy társasházi közösségnek, mint tették azt a hőszigetelő rendszerek és nyílászárók cseréjekor.

Ezzel igazán költséghatékony beruházás valósulhat meg, amely a kormányzat szándékát és eredményét igazán közel viszi a lakossághoz.

A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége úgy értékeli a jelenlegi pályázat által elérhető eredményt és szándékot, hogy az az utóbbi időszak leg eredményesebb támogatási rendszerévé válhat abban az esetben, ha a lakosság valóban él a támogatás teljes vertikumával, vagyis a 40-50 éves radiátorokat is kicseréli a támogatás felhasználásával.

ITT AZ IDEJE A VALÓDI LAKOSSÁGI REZSI CSÖKKENTÉSNEK

A most elérhetővé vált pályázat segítségével, minden lakos közvetlen módon tehet azért, hogy a jövőben lényegesen kevesebbet költsön lakása fűtésére. A pályázat hatékony felhasználásának letéteményesei és felelősei a közös képviselők és lakásszövetkezeti elnökök, akik most sokat és hasznosat tehetnek lakóik közös költségének csökkentése érdekében. A fűtés szabályozók felhelyezése mellett a radiátorok cseréjével nemcsak az elérhető támogatás hatékony kihasználására nyílik lehetőség, de felelős döntéssel a fűtésrendszer aktív tagjának, vagyis a radiátorok cseréjével igazán személyre szabott lakossági rezsi csökkentés érhető el.

50% PÁLYÁZATI + 10 % VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS RADIÁTOR CSERÉRE?

IGEN! EZ LEHETSÉGES.

A LOSZ nemcsak szakmailag támogatja és egyetért az otthon melege pályázati rendszer kiírásával, hanem egy lépéssel még meg is toldja a vissza nem térítendő támogatás mértékét. Az otthon melegének igazi meglepetése, hogy az állami pályázat maximum 50% vissza nem térítendő támogatásán felül a LOSZ az Otthonunk Alapítványán keresztül minden további 10% vissza nem térítendő támogatást, nyújt a radiátorok összegére minden olyan felhasználónak, pályázónak, aki a radiátorok cseréjét is elvégezteti a pályázat keretén belül. A LOSZ által elnyerhető támogatás a radiátorok cseréjére fókuszálva igazán jelentős költség megtakarítást eredményez, hiszen az állami támogatás mellett, közvetlen eszköz beszerzésre elnyerhető vissza nem térítendő támogatás is jelentős.

A LOSZ Alapítvány által nyújtott támogatás az otthon melege pályázati kérelem mellett történő, önálló pályázat beadásával lehetséges.

Az otthon melege radiátor csere pályázati kiírás az az nfsi.hu weboldalon és a losz.hu oldalon elérhetők el.

Az ehhez kapcsolódó LOSZ OTTHONUNK radiátor csere vissza nem térítendő pályázati kiírás a www.losz.hu oldalon érhető el.

A pályázaton való, a radiátorok cseréjét is magában foglaló komplex részvétel minden lakónak és az őket képviselő lakóközösségi vezetőknek az alapvető érdeke. A kormányzat jelentős és igazán fontos lépést tett a pályázat kapcsán minden egyes olyan lakótársunk felé, akik panel technológiával épült lakásokban élnek.

Az otthon melege és a LOSZ alapítvány által kiírt pályázatokon való részvétellel a radiátorok cseréjével 60 % vissza nem térítendő támogatás érhető el, ami az utóbbi évek legjelentősebb támogatási intenzitásának tekinthető.

RAJTUNK A SOR

Az Otthon Melege pályázati program és a LOSZ Alapítványának együttes támogatásával olyan intenzitású támogatás érhető el, melyet egyetlen józanul és a közösség érdekében felelősen gondolkodó közösségi vezető sem hagyhat figyelmen kívül.

A most elérhető pályázati rendszer esetében nem az a kérdés, hogy kinek a tulajdonában vannak az adott házban a radiátorok, hanem az, hogy a szakmailag felkészült közös képviselő, vagy szövetkezeti elnök, eddig el nem képzelhető mértékű támogatáshoz juttathatja lakóit, a fűtés rendszer korszerűsítésével összefüggésben.

Összegezve elmondható, hogy most rajtunk a sor! Ragadjuk meg a lehetőséget és éljünk a pályázat és a LOSZ támogatás által elérhető, 60 %-os vissza nem térítendő támogatás igénybevételével, hiszen a pályázható keretösszeg betöltését követően, egyhamar ilyen intenzitású közvetlen támogatás nem várható.

További felmerülő kérdés esetén leveleiket Szabó László elnök részére a losz@losz.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek.

Kép forrása: pixabay.com