Pályázatok

Pályázati felhívás

Tisztelt Tagtársaink, Hölgyem, Uram!

Az elmúlt hónapok során a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ) folyamatos egyeztetést folytatott az Információs és Technológiai Minisztériummal a korábbi fűtéskorszerűsítési és energetikai pályázatok megújításával kapcsolatban.
Ennek eredményeként a szakértők bevonásával új pályázati rendszer került kialakításra, melynek kiírója az ÉMI volt.
Mint ismeretes ismételten lehetőség nyílik a részvétel a 2020. december 18-án megjelent új fűtéskorszerűsítési pályázatban (kódszám: ZFR-TÁV-ÉMI/2020) melyhez ajánljuk a mellékelt tájékoztató és partnerünk által adott ajánlat figyelmes tanulmányozását.
Keressék bizalommal az ISTA Magyarország képviselőit a megadott elérhetőségen, vagy jelezzék további kérdéseiket a losz@losz.hu e mail címen.

2020. december 18-án megjelent új ISTA Magyarország fűtéskorszerűsítési pályázat részletei

Budapest, 2021.február.22. Szabó László s.k.
elnök
LOSZ

Pályázati felhívás és kiírás – „Repipe technológiával történő munkák elvégzésére „

1. Az Otthonunk Alapítvány kuratóriuma támogatási pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére az alábbi feltételek szerint:
Alulírott Alapítvány mint pályáztató, a LOSZ szakmai felügyelete alatt az alábbi pályázatot hirdeti meg a Magyarországon egyedül álló, a szennyvízcsövek, ejtővezetékek és esővíz elvezetők bélelése bontás nélküli tisztítására, bélelésére.
Az Otthonunk Alapítvány felkérésére és a fenti munkálatok megvalósítása érdekében az Alapítvány és a Paner Kft. (7100. Szekszárd, Holub u.1. sz. alatti gazdasági társaság, adószám: 25733817-2-17, cégjegyzékszám: 17-09-011003) között támogatási szerződés jött létre.

A pályázat célja: A korszerűtlen, hibás, szennyezett ejtővezetékek, bontás nélküli technológiával való bélelése.

A pályázok köre: Magyarországi lakásszövetkezetek és társasházak pályázhatnak saját épületeik ejtővezeték, bontás nélküli technológiával való bélelésére. A pályázaton való részvételnek nem feltétele a LOSZ tagság.

A pályázaton való részvétel feltétele: A Klinix Kft. (Tel: +36 70 433 0579, +3670 4330134, 7100. Szekszárd, Holub u.1.fszt/1. sz.alatti gazdasági társaság, adószám: 26239550-2-17, Cégjegyzékszám: 17-09-011505) által történt felmerési munkák alapján az abban foglalt műszaki terv és árajánlat elfogadása, mely a jelen pályázat által támogatott munkák műszaki leírását tartalmazza.

Pályázat benyújtása, határideje: A pályázatban valamennyi az ingatlan-nyilvántartásban és/vagy a cégnyilvántartásban bejegyzett társasház és lakásszövetkezet részt vehet, ha a pályázatot legkésőbb 2020.06.01.napjáig az Alapítványhoz az alábbiakban meghatározott formában és tartalommal benyújtják. A pályázati felhívás és a szükséges dokumentáció www.losz.hu/letöltheto-anyagok/pályázatok/ címről tölthető le. A pályázat csak a pályázat mellékletében szereplő pályázati adatlap és szándéknyilatkozat, kötelezettséget vállaló nyilatkozat hiánytalan kitöltésével, a Klinix Kft. által elkészített műszaki terv és árajánlattal, továbbá a képviseletre és a jogalanyiságra vonatkozó igazolás benyújtásával az alapítvány losz@losz.hu email címére történő megküldésével történik. A pályázati adatlap minden oldalát és annak minden mellékletének minden oldalát a pályázó képviselője nyomtatottan és e feletti aláírásával ellátja, ennek hiánya a pályázatból kizárást eredményezi. A pályázat nyelve a magyar. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Azonos pályázó által benyújtott több pályázat esetén az Alapítvány fenntartja magának a kizárás jogát. Az eredményes pályázat feltétele a beruházás teljes költsége 80 %-ának rendelkezésre állására vonatkozó banki igazolás, vagy ezzel egyenértékű egyéb okirat csatolása,mely igazolja, hogy a pályázónak a teljesítésre vonatkozóan a önrésze rendelkezésre áll. A pályázaton való részvétel feltétele a társasházi vagy lakásszövetkezeti jogállás igazolása.

Pályázat felépítése, benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók:
A pályázat felépítése: A pályázat négy részből áll: Formanyomtatványok, Műszaki dokumentumok, pénzügyi igazolás, a képviseleti és jogállás igazolása. A pályázatokat az alábbi kötelező tartalommal kell összeállítani és benyújtani. A formanyomtatványuk sem formájukban, sem tartalmukban nem változtathatóak. A pályázat csak a pályázati forma nyomtatványokon nyújtható be. A pályázatot a jelen pályázati kiírásban közölteknek megfelelően, hiánytalanul minden kérdésre választ adva, az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Pótlásnak nincs helye. Sikeres pályázat esetén a vállalkozói díjba kedvezményt elszámolásra kerül a vállalkozói szerződéssel érintett lépcsőháznak adott lépcsőházra jutó a Klinix Kft. által elvégzett felmérési munkák díjának 20 %.-a.
1. Formanyomtatványok:
Pályázati adatlap és szándéknyilatkozat. (1. sz. melléklet)
Kötelezettség vállalási a Paner Kft.-vel történő szerződéskötésre sikeres pályázat esetén (2. sz. melléklet)
2. Műszaki dokumentumok:
A Klinix Kft. részéről kiadott 60 napnál nem régebbi műszaki terv és árajánlat. Az árajánlat tartalmazza az elvégezni tervezett munkálatok pontos megnevezését, a felhasználni kívánt anyagok tételes megnevezését, mennyiségét és egységárat valamint a munkadíjat.
3. Jogi dokumentumok:
A pályázaton való részvétel feltétele a társasházi vagy lakásszövetkezeti jogállás igazolása (30 napnál nem régebbi), ennek igazolására elegendő a hatályos alapító okirat másolatának vagy www.e-cégjegyzék.hu oldalról származó lakásszövetkezetre vonatkozó cégkivonat egy kinyomtatott példányának email útján a pályázathoz való csatolása. Ezen dokumentumokra a szövetkezet illetve a társasház képviselője aláírásával arra ráírva igazolja, hogy a másolat az eredetivel megegyezik.
A pályázathoz csatolnia kell a képviselőjének aláírás mintáját (aláírási címpéldányát) , társasházak esetében a közös képviselő képviseleti jogára vonatkozó közgyűlési határozatot és a közös képviselő aláírás mintáját (aláírási címpéldányát).
Pályázatok elbírálása: A pályázatok folyamatosan, érkezés sorrendben kerülnek elbírálásra. A pályázat beadásának határideje: legkésőbb 2020.06.01. napja. A pályázat kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot vagy pályázatokat részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítja. Pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a hiányos, nem magyar nyelvű, nem az előírt nyomtatványokon történő pályázat esetén, határidőn túli pályázatot kizárja, elutasítja. A pályázat beadásáról a pályázót az Alapítvány 8 napon belül értesíti. A pályázatot kiíró Alapítvány a pályázat beérkezésétől számított 60 napon belül bírálja el a pályázatot. A pályázat eredményéről a pályázót email útján értesíti a pályázat kiírója. A pályázat eredménye ellen jogorvoslatnak nincs helye, azt a pályázat kiírója kifejezetten kizárja. Az Alapítvány kuratóriuma akkor nyilváníthat egy pályázatot nyertessé, sikeressé, ha az megfelel a jelen pályázati kiírásban foglaltaknak.

Pályázat tartalma:
A pályázóknak a jelen pályázati felhívás mellékletét képező szándéknyilatkozatban vállalniuk kell, hogy a pályázatban igényelt munkát elvégeztetik a Paner Kft.-val a Klinix Kft. által kiállított műszaki terv és árajánlat alapján. Az eredményes pályázat esetén a pályázó az értesítéstől számított 30 napon belül köteles a a Paner Kft.-vel a vállalkozói szerződést (a pályázatban foglalt adatokkal kiegészítve) és a Pályázat Kiírójával a támogatói szerződést aláírni.
A támogatói szerződés megkötése:
A pályázaton nyertes pályázóval az alapítvány támogatási szerződést köt. A pályázó a Támogatási szerződést a nyertes pályázatról szóló értesítésről számított 30 napon belül köteles aláírni a pályázat tartalmának megfelelően. A pályázó sikeres pályázat esetén jogosult a pályázat kiírójával kötött támogatói szerződés alapján a teljes beruházási költség 20 %-ra mint támogatásra, az erre vonatkozó kuratóriumi döntés meghozatalától számított 15 napon belül. A támogatási szerződés megkötéséhez a pályázónak csatolnia kell a lakásszövetkezet 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és képviselőjének aláírás mintáját (aláírási címpéldányát) , társasházak esetében a közös képviselő képviseleti jogára vonatkozó közgyűlési határozatot és közös képviselő aláírás mintáját (aláírási címpéldányát).

A vállalkozói szerződés megkötése:
A pályázaton nyertes pályázóval a Paner Kft. vállalkozói szerződést köt a pályázat tartalmának megfelelően. A pályázó a vállalkozói szerződést a nyertes pályázatról szóló értesítésről számított 30 napon belül köteles aláírni a pályázat tartalmának megfelelően. A támogatási szerződés megkötéséhez a pályázónak másolatban útján csatolnia kell a lakásszövetkezet 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és képviselőjének aláírás mintáját (aláírási címpéldányát) , társasházak esetében a közös képviselő képviseleti jogára vonatkozó közgyűlési határozatot és közös képviselő aláírás mintáját (aláírási címpéldányát).

A pályázati dokumentáció/kiírás 2019. október 1. napján kerül ki az alapító LOSZ honlapján és hírlevél szolgáltatásban.

OTTHONUNK ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

Mellékletek

– Megrendelő felmérési munkálatokra

– Pályázati adatlap – szándéknyilatkozat

– Nyilatkozat kötelezettség vállalásról

Pályázati felhívás és kiírás

ÚJ PÁLYÁZAT JELENT MEG A LOSZ TÁMOGATÁSÁVAL AZ OTTHON MELEGE PROGRAM KIBŐVÍTÉSÉRE!

1. Az Otthonunk Alapítvány kuratóriuma az Európai Parlament és az Európai Tanács energiahatékonyságról (EED) szóló 2012/27/EU irányelvében foglaltak teljesítésének elősegítése céljából támogatási pályázatot hirdet a lakásszövetkezetek és társasházak részére az alábbi feltételek szerint: Az Otthonunk Alapítvány felkérésére és a fenti cél megvalósítása érdekében az Alapítvány és a LEHEL Radiátorgyár Kft. (5144. Jászboldogháza, Rákóczi út 24. sz. alatti gazdasági társaság, adószám: 23416619-2-16, cégjegyzékszám: 16-09-016809) között támogatási szerződés jött létre 2019. július 31-én. A tárgyi szerződés célja: a LEHEL Radiátorgyár Kft. által gyártott alumínium radiátorok forgalmazásának elősegítése elsődlegesen az „Otthon Melege Program, Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere alprogram keretein belül.

2.A támogatás célja: a távhővel ellátott, illetve a központi fűtéses lakásszövetkezeti és társasházi épületek lakásai radiátorcseréjének a támogatása. A lakások elavult fűtésrendszerei óriási energiaveszteséget, ezáltal többlet szén-dioxid kibocsátást okoznak. Az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését szolgáló épületenergetikai korszerűsítéseket célzó beruházások megvalósítása költséges, és emiatt gyakran kivitelezhetetlen a lakásszövetkezeti és társasházi lakástulajdonosok számára megfelelő támogatás nélkül. Jelen pályázati kiírás lehetőséget nyújt a lakásszövetkezeti és társasházi lakástulajdonosok számára, hogy a távhőszolgáltatásban érintett, vagy központi fűtéses rendszerű lakásszövetkezetek és társasházak lakásainak közösségi fűtési rendszerei felújításával hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz, egyszersmind csökkentsék energiafogyasztásukat és a belőle eredő kiadásaikat.

3. A pályázók köre: Magyarországi lakásszövetkezetek és társasházak pályázhatnak saját, épületeik lakásainak (egyéb helyiségeinek) radiátorcseréjére.

4. A pályázóknak Otthon Melege Program Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TÁV/2019. pályázati kiírásában foglaltaknak kell megfelelniük, amennyiben a pályázaton indultak. Amennyiben nem indultak, azt kell igazolniuk, hogy új alumínium radiátorokra cserélték lakóépületeikben a meglévő radiátorokat.

5. A pályázaton való részvétel feltétele a Társasházak esetén a pályázattal érintett épület összes lakásának tulajdoni hányada alapján számított legalább egyszerű szavazattöbbséggel, a Lakásszövetkezetek esetén pedig a pályázattal érintett épület összes lakástulajdonnal rendelkező tagok legalább több mint felének a támogató szavazatával meghozott közgyűlési határozat, részközgyűlési, egyéb lakóközösségi határozat. A határozat meghozható közgyűlésen vagy írásbeli szavazással.

6. Az alapítvány által támogatható tevékenységek köre:
Radiátorcsere a lakásszövetkezeti és társasházi lakásokban, illetőleg egyéb helyiségekben, melynek eredményeképpen kimutatható energia-megtakarítás és CO2 kibocsátás csökkenés érhető el. A pályázók a meglévő radiátoraikat új alumínium radiátorokra cserélik (azonos kötéstávolságú alumínium radiátorok beépítésére kerül sor a szükséges fűtővíz-hőmérséklet megtartása vagy csökkentése mellett).

7. A pályázat benyújtása, határideje: A pályázati kiírás első körében valamennyi ingatlan-nyilvántartásba és/vagy cégnyilvántartásba bejegyzett társasház és lakásszövetkezet részt vehet, ha pályázatát első ütemben legkésőbb 2019. november 30-ig az Otthonunk Alapítványhoz írásban eljuttatja. A pályázati felhívás, kiírás és dokumentáció a www.losz.hu/letoltheto-anyagok/palyazatok/ címről tölthető le, illetőleg az alapítvány székhelyén igényelhető. (1121 Budapest, XII. ker. Oltvány köz 6., telefon: 06 1 331-1313). A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma folyamatosan, a benyújtás sorrendjében bírálja el legfeljebb kéthavonta. A pályázati kiírás második körében valamennyi ingatlan-nyilvántartásba és/vagy cégnyilvántartásba bejegyzett társasház és lakásszövetkezet részt vehet, ha pályázatát legkésőbb 2020. március 31-ig az Otthonunk Alapítványhoz írásban eljuttatja. A kuratórium rögzíti, az Otthon Melege program hatályban léte alatt várhatóan 2022-ig, az Alapítvány a tárgyi pályázati kiírást évenként ismételten ki szándékozik írni.

8. A pályázattal elnyerhető támogatás tartalma: Az Alapítvány a megvalósított beruházásból kizárólag a LEHEL Radiátorgyár Kft. által forgalmazott termékek megvásárlásához nyújt vissza nem térítendő támogatást a pályázók által megrendelt, illetve igényelt termékek bekerülési összegéhez mérten. Egyéb, további a pályázatban meghatározotton túli beruházásokat, tevékenységeket az Alapítvány nem támogat. A LEHEL Radiátorgyár Kft. készülékei a legkorszerűbb technológia alkalmazásával tesznek eleget a vonatkozó előírásoknak. Teljes felújítási költség alatt a pályázat szerint elvégezni tervezett munkálatok általános forgalmi adót is magában foglaló költségeit kell érteni, beleértve a pályázat által nem támogatható ráfordításokat is. A pályázattal igényelhető támogatás mértéke a radiátorcseréhez szükséges termékek beszerzésére meghatározott bruttó költségek 10 %-a mint vissza nem térítendő támogatás. A Pályázó erre irányuló kérése esetén sor kerülhet a szakaszos elszámolásra a támogatás szakaszos lehívására. Az Alapítvány kuratóriuma egyedi döntést hoz a szakaszos elszámolás tárgyában.

9. A jelen pályázat szempontjából elismerhető bruttó bekerülési költség az összberuházásból kizárólagosan a LEHEL Radiátorgyár Kft. szolgáltatásainak termékeinek megvásárlására fordítható költség, mely magába foglalja az általános forgalmi adó összegét is. A támogatás szempontjából elismerhető bruttó bekerülési költség a teljes felújítási költség és a támogatásból nem fedezhető költségek különbsége.

10. Új radiátorokkal szembeni műszaki elvárások: – rendelkezzen CE minősítéssel és EN-442-1/-A1 vizsgálati jegyzőkönyvvel; – azonos kötéstávolság (a cserélésre kerülő radiátor kötéstávolságával megegyező kötéstávolságú új alumínium radiátorok beépítése lehetséges); – a készülék legyen egy és kétcsöves rendszerbe építhető és szabályozható a fűtőteljesítménye termosztatikus szeleppel; – a készüléken legyen elhelyezhető fűtési költségmegosztó készülék; – minden új készüléknek összesen legalább 5 éves gyártói és/vagy hivatalos forgalmazói jótállással kell rendelkeznie; – csak olyan készülék szerezhető be, melyhez országos szervizhálózatot biztosít a gyártói és/vagy hivatalos forgalmazó.

11. A Pályázóknak a LEHEL Radiátorgyár Kft. hivatalos weboldalán megtalálható, aktuális fogyasztói árlista alapján, az ott meghatározottak szerint kell pályázataikat benyújtaniuk az Alapítványhoz.

12. A pályázat felépítése, benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók: A pályázat felépítése: A pályázat az alábbi fő részekből áll:
Formanyomtatványok, Műszaki dokumentumok.

13. A pályázatot az alábbi kötelező tartalommal kell összeállítani:
Formanyomtatványok:
13/1. Pályázati adatlap (1. számú melléklet)
13/2. A pályázó törvényes képviselőjének nyilatkozata, hogy az 5. pontban meghatározott lakásszövetkezeti, társasházi döntés meghozatalra került (ez esetben a határozati kivonat és a jelenléti ív mellékletként csatolásra is kerül), vagy ennek meghozatala folyamatban van, és legkésőbb a pályázat tárgyában történő kuratóriumi döntéshozatal időpontjáig az Alapítvány részére csatolásra kerül.
13./3. Szándéknyilatkozat, kötelezettségvállalás a LEHEL Radiátorgyár Kft-vel történő szerződéskötésre a pályázati támogatás elnyerése esetén (3. sz. melléklet)
Műszaki dokumentumok:
13/4. A LEHEL Radiátorgyár Kft. részéről kiadott, a Pályázóval egyeztetett, 30 napnál nem régebbi árajánlat, amely a LEHEL Radiátorgyár Kft. részéről elvégzett felmérésen, az épület eredeti fűtéstervein, vagy az illetékes távhő szolgáltató által jóváhagyott terveken alapul. Az árajánlat tartalmazza a felhasználni tervezett berendezések, eszközök, típusát és jellemzőit, a megnevezését, mennyiségét és egységárát.

Mellékletek:
13/5. A pályázattal érintett épület 60 napnál nem régebbi tulajdoni törzslapja (a TAKARNET-es elektronikusan lekért nem hivatalos tulajdoni lap másolat is elfogadható).
13/6. Az „Otthon Melege Program, Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere alprogram keretein belül benyújtott pályázati dokumentáció egy másolati példányának a megküldése a pályázat elbírálása szempontjából előnyt jelent.

14. A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények:
14/1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be.
14/2. A pályázatot a Pályázati kiírásban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatványok minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.
14/3. A formanyomtatványok sem tartalmukban, sem alakjukban nem változtathatók.
14/4. Az eredeti formanyomtatvány hitelesítéséül a pályázó képviseletére felhatalmazott személy annak minden oldalát lássa el aláírásával az oldal alján!
14/5. Amennyiben a pályázatot nem magyar nyelven, nem az előírt formanyomtatványokon, az előírt melléklet(ek) nélkül, nem zárt borítékban/csomagban vagy határidőn túl nyújtják be, úgy a pályázat kizárásra kerül az elbírálásból. A pályázatból történő kizárásról az Alapítvány Kuratóriuma a pályázat benyújtását követő 30 napon belül értesíti az érintett pályázót. Minden egyéb esetben a pályázó a befogadás tényről a pályázat beérkezésétől számított 30 napon belül írásos (elektronikus) értesítést kap. Az írásos értesítéshez kapcsoltan a pályázó egy alkalommal hiánypótlás teljesítésére kötelezhető, melynek a pályázó a hiánypótlási felhívásban megjelölt legfeljebb 30 napos határidőben köteles eleget tenni. A hiánypótlási felhívás alapjául a kiírásban meghatározott valamely melléklet csatolásának elmulasztása, vagy a melléklet nem megfelelő tartalommal való kitöltése szolgálhat alapjául. Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívást határidőben nem teljesíti, a pályázat erre utalással elutasításra kerül.

15. A pályázóknak a jelen pályázati felhívás mellékletét képező szándéknyilatkozatban vállalniuk kell, hogy a pályázatban igényelt terméket legkésőbb a pályázat benyújtásától számított, az ’Otthon Melege Program Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere alprogram’ vonatkozásában nyertes pályázatban meghatározott ütemterv szerint, a Támogató Okiratban foglalt véghatáridőig megvásárolják, a LEHEL Radiátorgyár Kft. által a termékekről kiállított számla- és teljesítési igazolás, valamint a számlaösszeg átutalásáról szóló bizonylat másolatát a kiíró Otthonunk Alapítvány részére legkésőbb ezen időpontig megküldik. Az alapítvány kuratóriuma a jelzett bizonylatok megküldésétől számított 30 napon belül gondoskodik az elnyert pályázati támogatás pályázó részére történő kifizetéséről. A tárgyi határidőt követően, késedelmesen benyújtott támogatás-folyósítási kérelmeket az Alapítvány Kuratóriuma mérlegelés nélkül elutasítja, azok támogatásban nem részesülnek, kivéve, ha a pályázó igazolja, hogy a határidő elmulasztása neki fel nem róható okokból következett be.

16. Az alapítvány sikeres pályázat esetén bruttó 10%-os támogatást nyújt a bekerülési költséghez képest. A támogatás mértéke a megrendelt termék árának kiegyenlítése teljesítése esetén utólag kerül a pályázó részére a pályázati döntés alapján visszatérítésre. Az Alapítvány Kuratóriuma a benyújtott pályázatokat a beérkezés időrendi sorrendjében fogadja be és bírálja el.

17. A beérkezett pályázati kérelmekről az Alapítvány Kuratóriuma a beérkezés, illetőleg a pályázati feltételeknek megfelelés sorrendjében folyamatosan határoz az első ütem vonatkozásában 2020. január 31., a második ütem vonatkozásában 2020. május 31. napjáig, és a döntés meghozatalától számított 15 napon belül kiértesíti a pályázókat a megadott email címre küldött elektronikus levélben, vagy a megadott telefonszámon. Az alapítvány kuratóriuma akkor nyilváníthat egy pályázatot nyertessé, ha az megfelel a jelen pályázati kiírásban foglaltaknak.

18. Támogatási szerződés megkötése
18/1. A pályázaton nyertes pályázóval az alapítvány támogatási szerződést köt. A Támogatási szerződés megkötésére rendelkezésre álló határidő a döntéséről szóló értesítés időpontjától számított 30 nap. Amennyiben az eredetileg kitűzött, illetve a módosított határidőtől számított 60 napon belül a Támogatási szerződés nem kerül megkötésre, a támogatási döntés érvényét veszti. A Támogatási Szerződés megkötését követően a pályázó a LEHEL Radiátorgyár Kft-vel a pályázat tárgya tekintetében szerződést köt.
18/2. A támogatási szerződés megkötéséhez a pályázónak csatolnia kell lakásszövetkezet esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és képviselőjének aláírás mintáját (címpéldányát), társasházak esetében a közös képviselő megválasztására vonatkozó közgyűlési jegyzőkönyvet hiteles másolatban, illetve a közös képviselő aláírás mintáját (banki aláíró kartonjának másolatát).
18/3.A kuratórium által megítélt pályázati támogatás nyújtásának, kifizetésének a feltétele, hogy a Pályázó bizonylattal, illetve teljesítési igazolással egyértelműen igazolja, hogy a LEHEL Radiátorgyár Kft-vel megkötött, a pályázat tárgyának megvalósítására vonatkozó szerződésben meghatározott díjat (vételárat) teljes egészében megfizette. A megítélt pályázati támogatás a kuratóriumi döntés alapján a díj (vételár) megfizetésének Alapítvány részére történő igazolását követően 30 napon belül kerül a sikeres pályázó által megadott pénzintézeti számlaszámon jóváírásra.
19. További pályázati részvételi feltételek és mellékletek:

I. A pályázati dokumentáció/kiírás 2019. szeptember 5. napján kerül megjelenítésre/közzétételre az Alapító LOSZ honlapján és Hírlevél szolgáltatásán. A teljes pályázati dokumentációt 1 eredeti példányban zárt borítékban/csomagban, ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni, vagy személyesen behozni hétköznapokon 08-14 óra között: Otthonunk Alapítvány (1121 Budapest, XII. ker. Oltvány köz 6.). A borítékon/csomagon fel kell tüntetni a pályázat nevét „Otthonunk Alapítvány/Radiátorcsere Pályázat”, valamint a pályázó nevét és címét, valamint a pályázattal érintett épület(ek) címét. Postai feladás esetén a pályázat benyújtási időpontjának a pályázati dokumentáció Alapítványhoz történő megérkezését kell tekinteni.
II. LOSZ tagoknál a státuszt nem szükséges igazolni, de utalni kell a tagsági viszony fennállására. A LOSZ tagság a pályázat elbírálásánál előnyt jelent.
III. A pályázaton való részvétel feltétele a lakásszövetkezeti, illetőleg társasházi jogállás igazolása. LOSZ tagság hiányában csatolni kell egy olyan dokumentumot mely igazolja a lakásszövetkezeti, vagy a társasházi jogalanyiságot. A lakásszövetkezeti és társasházi szervezeti minőség igazolásához elégséges az alapító okirat másolatának, illetve a www.e-cegjegyzek.hu oldalról származó lakásszövetkezeti cégkivonatnak egy kinyomtatott példánya. A tárgyi dokumentumokra a szövetkezet illetve a társasház képviselője aláírással és pecséttel rögzíti, hogy másolat esetén az eredetivel megegyező hiteles másolatról van szó.
IV. A pályázaton egy lakásszövetkezet vagy társasház csak egy igényt nyújthat be, de az magában foglalhat több épületre vonatkozó támogatási kérelmet is.
V. A pályázati kérelem kötelező melléklete a lakásszövetkezet, társasház előző évi mérlegének és eredmény-kimutatásának egy másolati példánya.
A pályázattal kapcsolatos további információk írásban az Otthonunk Alapítvány Kuratóriumától igényelhetők (e-mail: losz@losz.hu, illetőleg a 331-1313-as telefonszámon, vagy az Alapítvány – 1121 Budapest, XII. ker. Oltvány köz 6. – postai címére eljuttatott levélben).

Adatlap tervezet

Nyilatkozat

Szándéknyilatkozat szerződéskötésre

Pályázati felhívás és kiírás

Az Otthonunk Alapítvány
2018. május 28-án megtartott
Kuratóriumi ülésének 3/2018. (05.28.) sz. határozata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és KIÍRÁS

1. Az Otthonunk Alapítvány kuratóriuma az Európai Parlament és az Európai Tanács energiahatékonyságról (EED) szóló 2012/27/EU irányelvében foglaltak teljesítésének elősegítése céljából támogatási pályázatot hirdet a lakásszövetkezetek és társasházak részére az alábbi feltételek szerint:
Az irányelvnek megfelelően a fogyasztásalapú elszámolás bevezetése érdekében Magyarországon is minden többlakásos távfűtéses és központi fűtéses lakóépületben kötelező lesz felszerelni az egyedi hőfogyasztásmérőket vagy fűtési költségmegosztókat.
Az Otthonunk Alapítvány felkérésére és a fenti cél megvalósítása érdekében az Alapítvány és a Techem Kft között támogatási szerződés jött létre.

2. A támogatás célja: a távhővel ellátott, illetve a központi fűtéses lakásszövetkezeti és társasházi épületek lakásonkénti hő fogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének elősegítése illetve a társasházi és lakásszövetkezeti lakások fűtéskorszerűsítésének, valamint szellőző rendszerének energiamegtakarítást eredményező felújításának elősegítése.

3. A pályázók köre: Magyarországi lakásszövetkezetek és társasházak pályázhatnak saját, épületeik lakásonkénti hő fogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése, fűtéskorszerűsítése, illetőleg közös tulajdonú központi gépi szellőztetésű tetőventillátoros rendszer felújítása érdekében.

4. Az alapítvány által támogatható tevékenységek köre:
A: A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges szabályozó berendezések, termosztatikus szelepek és termosztatikus fejek továbbá visszatérő csavarzatok vagy golyóscsapok beszerelése.
B: Okos termosztatikus fejek beépítése vagy már meglévő, legalább 5 éves termosztatikus fejek cseréje okos termosztatikus fejekre
C: A lakások egyedi fűtési hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület lakásonkénti fűtési költségmegosztására alkalmas eszközök (hőmennyiségmérők vagy fűtési költségmegosztók), továbbá a lakások hideg- és melegvíz fogyasztásának mérésére alkalmas eszközök beszerzése és/vagy beszerelése.
D: Párologtató költségmegosztók cseréje rádiótávleolvasású költségmegosztó készülékekre.
E: Okos mérési rendszer (adatgyűjtők és egyedi hőmennyiségmérők vagy költségmegosztók és/vagy vízmérők) kiépítése, vagy már meglévő, okos mérésre alkalmas rádiós fűtési költségmegosztók illetve rádiós vízmérők okos mérési rendszerbe kapcsolása a rendszer adatgyűjtőinek utólagos kiépítésével.
F: Az épület fűtési rendszerének korszerűsítése illetve átalakítása. Ebben a körben strangszabályozók beépítése vagy cseréje, illetve az egycsöves átfolyós rendszerű fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötőszakaszokkal.
G: Fűtési rendszer strangjainak műszeres hidraulikai beszabályozása
H: Saját gázkazánnal fűtött épületek esetén a kazán cseréje és a kazánház rekonstrukciója.
I: Saját, épületeik közös tulajdonú központi, gépi szellőztetésű tetőventillátoros rendszereinek energetikai felújítása.

5. A pályázat benyújtása, határideje:
A pályázaton valamennyi ingatlan-nyilvántartásba és/vagy cégnyilvántartásba bejegyzett társasház és lakásszövetkezet részt vehet, ha pályázatát legkésőbb 2018. augusztus 31-ig az Otthonunk Alapítványhoz írásban eljuttatja. A pályázati felhívás, kiírás és dokumentáció a www.losz.hu/letoltheto-anyagok/palyazatok/ címről tölthető le, illetőleg az alapítvány székhelyén igényelhető. (1121 Budapest, XII. ker. Oltvány köz 6., telefon: 06 1 331-1313).

6. A pályázattal elnyerhető támogatás tartalma:
Az Alapítvány a megvalósított beruházásból kizárólag a Techem Kft. által forgalmazott termékek megvásárlásához, bérbe vételéhez illetve a Techem Kft által szállított és kivitelezett fűtéskorszerűsítési és/vagy kazánrekonstrukciós munkák elvégzéséhez, szellőző rendszerének energetikai felújításához nyújt vissza nem térítendő támogatást a pályázók által megrendelt, illetve igényelt termékek, szolgáltatások bekerülési összegéhez mérten. Egyéb, további a pályázatban meghatározotton túli beruházásokat, tevékenységeket az Alapítvány nem támogat. A Techem Kft. készülékei és költségmegosztási szolgáltatásai a legkorszerűbb technológia alkalmazásával tesznek eleget az EED előírásainak.
Teljes felújítási költség alatt a pályázat szerint elvégezni tervezett munkálatok általános forgalmi adót is magában foglaló költségeit kell érteni, beleértve a pályázat által nem támogatható ráfordításokat is.

A jelen pályázat szempontjából elismerhető bruttó bekerülési költség az összberuházásból kizárólagosan a Techem Kft. szolgáltatásainak igénybevételére, termékeinek megvásárlására fordítható költség, mely magába foglalja az általános forgalmi adó összegét is. A támogatás szempontjából elismerhető bruttó bekerülési költség a teljes felújítási költség és a támogatásból nem fedezhető költségek különbsége.

7. A pályázat felépítése, benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

A pályázat felépítése:
A pályázat az alábbi fő részekből áll:
· Formanyomtatványok,
· Műszaki dokumentumok,

8. A pályázatot az alábbi kötelező tartalommal kell összeállítani:
Formanyomtatványok:

8/1. Pályázati adatlap (1. számú melléklet)

8/2. A pályázó törvényes képviselőjének nyilatkozata, hogy a fűtési költségmegosztás módjaként a 157/2005. (VIII.15.) sz. Kormányrendelet 17/B. § (1) bekezdés b) pontban költségmegosztási módot fogadta el, illetve nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a pályázati támogatás folyósításának feltétele a fent hivatkozott rendelkezés szerinti költségmegosztási mód elfogadása. (Megj: csak abban az esetben töltendő ki, amennyiben a pályázat költségmegosztók beépítésére (is) irányul) (2. sz. melléklet)

8/3. Szándéknyilatkozat, kötelezettségvállalás a Techem Kft-vel történő szerződéskötésre a pályázati támogatás elnyerése esetén (3. sz. melléklet)

Műszaki dokumentumok:

8/4. A Techem Kft. részéről kiadott, a Pályázóval egyeztetett, 30 napnál nem régebbi árajánlat, mely a Techem Kft. részéről elvégzett felmérésen, az épület eredeti fűtéstervein, vagy az illetékes távhő szolgáltató által jóváhagyott terveken alapul. Az árajánlat tartalmazza az elvégezni tervezett munkálatok pontos megnevezését, másrészt rögzíti azok volumenét és a felhasználni tervezett berendezések, eszközök, típusát és jellemzőit, a felhasználni tervezett anyagok tételes megnevezését, mennyiségét és egységárát, valamint az azok beépítéséhez kapcsolódó munkadíjat.
Mellékletek:
8.5. A pályázattal érintett épület 60 napnál nem régebbi tulajdoni törzslapja (a TAKARNET-es elektronikusan lekért nem hivatalos tulajdoni lap másolat is elfogadható).

9. A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények:

9/1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be.

9/2. A pályázatot a Pályázati kiírásban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatványok minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

9.3. A formanyomtatványok sem tartalmukban, sem alakjukban nem változtathatóak.

9.4. Az eredeti formanyomtatvány hitelesítéséül a pályázó képviseletére felhatalmazott személy annak minden oldalát lássa el aláírásával az oldal alján!

9.5. Amennyiben a pályázatot nem magyar nyelven, nem az előírt formanyomtatványokon, az előírt melléklet(ek) nélkül, nem zárt borítékban/csomagban vagy határidőn túl nyújtják be, úgy a pályázat kizárásra kerül az elbírálásból. A pályázatból történő kizárásról az Alapítvány Kuratóriuma 2018. október 15. napjáig értesíti az érintett pályázót. Minden egyéb esetben a pályázó a befogadás tényről a pályázat beérkezésétől számított 30 munkanapon belül írásos (elektronikus) értesítést kap. Az írásos értesítéshez kapcsoltan a pályázó egy alkalommal hiánypótlás teljesítésére kötelezhető, melynek a pályázó a hiánypótlási felhívásban megjelölt legfeljebb 30 napos határidőben köteles eleget tenni. A hiánypótlási felhívás alapjául a kiírásban meghatározott valamely melléklet csatolásának elmulasztása, vagy a melléklet nem megfelelő tartalommal való kitöltése szolgálhat alapjául. Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívást határidőben nem teljesíti, a pályázat erre utalással elutasításra kerül.

10. A pályázóknak a jelen pályázati felhívás mellékletét képező szándéknyilatkozatban vállalniuk kell, hogy a pályázatban igényelt terméket legkésőbb 2019. augusztus 31-ig megvásárolják, vagy a korszerűsítési munkákat elvégeztetik és a Techem Kft. által a termékekről és/vagy korszerűsítési munkákról kiállított számla- és teljesítési igazolás, valamint a számlaösszeg átutalásáról szóló bizonylat másolatát a kiíró Otthonunk Alapítvány részére legkésőbb ezen időpontig megküldik. A 2019. augusztus 31-ét követően, késedelmesen benyújtott támogatás-folyósítási kérelmeket az Alapítvány Kuratóriuma mérlegelés nélkül elutasítja, azok támogatásban nem részesülnek.

11. Az alapítvány sikeres pályázat esetén legkevesebb bruttó 12%-os) támogatást nyújt a bekerülési költséghez képest. A támogatás mértéke a megrendelt termék, szolgáltatás igazolt, kiegyenlített teljesítése esetén utólag kerül a megrendelő részére a pályázati döntés alapján visszatérítésre. A megítélt támogatás bekerülési költség bruttó 12%-át) meghaladó mértéke függ a termék vagy szolgáltatás volumenétől, az érintett lakásszám nagyságától, az épület életkorától, a pályázattal érintett lakások számától, a várható energia megtakarítás mértékétől, a beruházás gazdaságosságától, megtérülési idejétől. A támogatás mértékének megállapításakor előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek bekerülési értéke a bruttó egy millió Ft-ot meghaladják, továbbá a pályázatot benyújtó lakásszövetkezet, vagy társasház a LOSZ tagja. A maximális mértékű támogatás a bruttó bekerülési összeg 20 %-át) nem haladhatja meg. A 2018. szeptember 30-ig-ig megvalósuló fűtéskorszerűsítési vagy kazánrekonstrukciós projektek esetében a bruttó 14,% megítélt támogatás garantált az egyéb pályázati feltételeknek való megfelelés esetén. Az Alapítvány Kuratóriuma a benyújtott pályázatokat a beérkezés időrendi sorendjében fogadja be és bírálja el.

12. A beérkezett pályázati kérelmekről az Alapítvány Kuratóriuma a beérkezés, illetőleg a pályázati feltételeknek megfelelés sorrendjében folyamatosan határoz 2018.november 30. napjáig, és a döntés meghozatalától számított 15 napon belül kiértesíti a pályázókat a megadott email címre küldött elektronikus levélben, vagy a megadott telefonszámon. Az alapítvány kuratóriuma akkor nyilváníthat egy pályázatot nyertessé, ha az megfelel a jelen pályázati kiírásban foglaltaknak.

13. Támogatási szerződés megkötése

A pályázaton nyertes pályázóval az alapítvány támogatási szerződést köt. A Támogatási szerződés megkötésére rendelkezésre álló határidő a döntéséről szóló értesítés időpontjától számított 30 nap. Amennyiben az eredetileg kitűzött, illetve a módosított határidőtől számított 60 napon belül a Támogatási szerződés nem kerül megkötésre, a támogatási döntés érvényét veszti. A Támogatási Szerződés megkötését követő 30 napon belül Pályázó a Techem-mel a pályázat tárgya tekintetében vállalkozási szerződést köt.

A támogatási szerződés megkötéséhez a pályázónak csatolnia kell lakásszövetkezet esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és képviselőjének aláírás mintáját (címpéldányát), társasházak esetében a közös képviselő megválasztására vonatkozó közgyűlési jegyzőkönyvet hiteles másolatban, illetve a közös képviselő aláírás mintáját (banki aláíró kartonjának másolatát).

A kuratórium által megítélt pályázati támogatás nyújtásának, kifizetésének a feltétele, hogy a Pályázó bizonylattal, illetve teljesítési igazolással egyértelműen igazolja, hogy a Techem Kft-vel megkötött, a pályázat tárgyának megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződésben meghatározott vállalkozási díjat teljes egészében megfizette. Amennyiben a pályázat tárgya valamely termék bérlete, az Alapítvány támogatást csak a támogatási igény benyújtása napjáig kifizetett, illetőleg a Techem által ennek igazolására kiállított teljesítési igazolással igazoltan teljesített pályázati igény mértékéig tud nyújtani. A minimum bruttó 12% (illetőleg az ezt meghaladó mértékű további, de összességében bruttó 20%-ot meg nem haladó) támogatási mérték, a kuratóriumi döntés alapján a vállalkozási díj megfizetésének Alapítvány részére történő igazolását követően 30 napon belül kerül a sikeres pályázó által megadott pénzintézeti számlaszámon jóváírásra.

14. Azon Pályázók között, akik a pályázatban igényelt Techem termékek vagy fűtéskorszerűsítési munkák tárgyában megkötött szerződések másolatát 2018. augusztus 31-ig eljuttatják az Otthonunk Alapítvány Kuratóriumához, a Kuratórium által kisorsolásra kerül az Alapító LOSZ részéről rendelkezésre bocsátott egy darab egy hétvégére érvényes bécsi szállodai értékjegy (két nap, egy éjszaka/2 fő, a szállodai értékjegy reggeli ellátást nem tartalmaz, az igénybevétel időpontja egyeztetést igényel), illetve 2018-ban – külön időpontra egyeztetett módon igénybe vehető – 1 db 1 szobás 1 hetes gyulai, vagy soproni üdülési jegy.

15. További pályázati részvételi feltételek és mellékletek:
I. A pályázati dokumentáció/kiírás 2018. június 20. napján kerül megjelenítésre/közzétételre az Alapító LOSZ honlapján és Hírlevél szolgáltatásán. A pályázat benyújtásának határideje 2018. augusztus 31 napja. A teljes pályázati dokumentációt 1 eredeti példányban zárt borítékban/csomagban, ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni, vagy személyesen behozni hétköznapokon 08-14 óra között: Otthonunk Alapítvány (1121 Budapest, XII. ker. Oltvány köz 6.).
A borítékon/csomagon fel kell tüntetni a pályázat nevét „Otthonunk Alapítvány/Techem Korszerűsítési Pályázat”, valamint a pályázó nevét és címét, valamint a pályázattal érintett épület(ek) címét. Postai feladás esetén a pályázat benyújtási időpontjának a pályázat postán történő feladását kell tekinteni.

II. LOSZ tagoknál a státuszt nem szükséges igazolni, de utalni kell a tagsági viszony fennállására. A LOSZ tagság a pályázat elbírálásánál előnyt jelent.

III. A pályázaton való részvétel feltétele a lakásszövetkezeti, illetőleg társasházi jogállás igazolása. LOSZ tagság hiányában csatolni kell egy olyan dokumentumot mely igazolja a lakásszövetkezeti, vagy a társasházi jogalanyiságot. A lakásszövetkezeti és társasházi szervezeti minőség igazolásához elégséges az alapító okirat másolatának, illetve a www.e-cegjegyzek.hu oldalról származó lakásszövetkezeti cégkivonatnak egy kinyomtatott példánya. A tárgyi dokumentumokra a szövetkezet illetve a társasház képviselője aláírással és pecséttel rögzíti, hogy másolat esetén az eredetivel megegyező hiteles másolatról van szó.

IV. A pályázaton egy lakásszövetkezet vagy társasház csak egy igényt nyújthat be, de az magában foglalhat több épületre vonatkozó támogatási kérelmet is.

V. A pályázati kérelem kötelező melléklete a lakásszövetkezet, társasház előző évi mérlegének és eredmény-kimutatásának egy másolati példánya.

A pályázattal kapcsolatos további információk írásban az Otthonunk Alapítvány Kuratóriumától igényelhetők (e-mail: losz@losz.hu, illetőleg a 331-1313-as telefonszámon, vagy az Alapítvány – 1121 Budapest, XII. ker. Oltvány köz 6. – postai címére eljuttatott levélben).

OTTHONUNK Alapítvány Kuratóriuma

Pályázati Adatlap

Nyilatkozat fűési költségmegosztás módjának megválasztásáról

Szándéknyilatkozat

Kamatmentes hitel lakóépületek energia hatékony korszerűsítésére

Hitelprogram családi házak és társasházak energetikai korszerűsítésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására
2017.02.24-én tették közzé a 105,2 milliárdos “Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel” (GINOP-8.4.1/A-16) és a 9,41 milliárdos “Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel” (VEKOP-5.2.1-16) programok részleteit és
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), illetve a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében igényelhető hitelprogram a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növeléséhez biztosít forrást.

A legfontosabb tudnivalók

1. GINOP-8.4.1/A-16
– A hitelprogram keretösszege 105,2 milliárd forint, melyből 21853 lakóépület korszerűsítése valósulhat meg.
– A Közép-Magyarország régión kívüli, vidéki régióban megvalósuló projektek támogathatóak.

2. VEKOP-5.2.1-16
– A hitelprogram keretösszege 9,41 milliárd forint, melyből 2324 ezer lakóépület korszerűsítése valósulhat meg.
– A Közép-Magyarország régióban megvalósuló projektek támogathatóak.
Mindkét hitelprogramra vonatkozik
– A kölcsönt természetes személy, társasház és lakásszövetkezet igényelheti.
– A hitel igényelhető családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház, üdülőház, illetve társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás korszerűsítésére.
– A kölcsön összege természetes személy esetén 500 ezer forinttól 10 millió forintig, míg társasház és lakásszövetkezet esetén lakásonként 500 ezertől 7 millió forintig terjedhet.

Támogatható tevékenységek
Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek esetén:
– fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése,
– fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek (ajtó és ablak) cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése,
– az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése,
– fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése,
– hővisszanyerő berendezés korszerűsítése,
– meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.

Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek esetén:
– napkollektoros rendszer telepítése,
– brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése,
– napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához,
– földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

A legfontosabb könnyítések 2018.01-től
– természetes személy hiteligénylők esetében a biztosítéknyújtás értékhatára 2 millió forintról 5 millió forintra módosul. A módosítást követően természetes személy hiteligénylők esetében az 5 millió forint kölcsönösszeget el nem érő kölcsön esetén biztosíték adása nem kötelező. Az 5 millió forint kölcsönösszeget elérő, vagy azt meghaladó kölcsön esetén a biztosítéknyújtás kötelező, ennek részeként pedig a beruházás tárgyát képező ingatlant biztosítékként be kell vonni;
– beiktatásra kerül, hogy az energetikai szakértő részéről felmerült elszámolható költségek igazolása céljából az energetikai szakértő által kiállított számla benyújtása szükséges;
– beépítésre került a szállítói előleg igénybevételének lehetősége;
– készpénzfizetési számlák elfogadhatósága a kölcsönösszeg 50%-áig, de maximum 1,5 millió Ft-ig történhet;
– osztatlan közös tulajdonban lévő, több önálló használati egységet érintő Ingatlanon (pl. ikerház) történő beruházás finanszírozhatóságának feltételei változnak úgy, hogy amennyiben a beruházás a közös tulajdonban álló ingatlanon kizárólag saját tulajdoni hányadon valósul meg és műszakilag nem érinti a közös tulajdont, akkor nem szükséges minden tulajdonos hozzájárulása;
– a beruházás tárgyát képező ingatlan helyett más ingatlanbiztosíték nyújtása is elfogadható 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó kölcsönösszeg esetén;
– a megelőző jelzálogjog ranghelyek elfogadásának feltételei kiegészültek;
– az ingatlanbiztosíték fedezeti értékének meghatározását pontosították;
– a közüzemidíj-tartozás igazolására vonatkozó szabály módosításra kerül, melynek megfelelően a szolgáltatók által kiállított nullás igazolások helyett közüzemi számla és ennek pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat fogadható el. Amennyiben a végső kedvezményezett nem ügyfele az adott közüzemi szolgáltatónak, úgy a végső kedvezményezett erre vonatkozó nyilatkozata elegendő, szemben a korábban szükséges közüzemi szolgáltató által kiállított igazolással;
– a megújuló energia felhasználását célzó beruházások esetében is a nettó elszámolható költségekre vonatkozóan kerül megállapításra a beruházások fajlagos költségének maximális mértéke összhangban az energiamegtakarítást eredményező beruházásokkal;
– pontosításra került, hogy az első folyósítás feltételeként a Végső Kedvezményezettnek a Kölcsönszerződés 1. számú mellékletében szereplő dokumentumokat szükséges benyújtania, nem minden, a kölcsönszerződés mellékletében szereplő dokumentumot;
– a hitelkérelmi nyomtatvány egyszerűbb és rövidebb lett.

Változások 2017.09.01-től
– az elvárt fedezettség mértékét csökkentették (2 millió forint kölcsönösszeget elérő, vagy azt meghaladó kölcsön esetén az elvárt fedezettség mértékét a tőkekitettség 70%-áról 50%-ára csökkentették),
– a korszerűsítés tárgyát képező ingatlan rendeltetésszerű használatát már nem kell már sem fűtési célú energiaszámlákkal igazolni,
– a lakástakarék-pénztári megtakarításokat a kölcsön elő- vagy végtörlesztésére is felhasználhatják már az ügyfelek.
A hitel további részletei
– A kamat 0%/év.
– A törlesztés esedékessége minden hónap 10. napja.
– A hitel futamideje a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 20 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.
– A rendelkezésre tartási idő a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 18 hónap.
– A türelmi idő a rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 12 hónap.
– A hitelprogram keretében 2017. április 24-től 2022. december 31-ig lehet hitelkérelmet benyújtani.
– Az önerő elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének minimum 10%-a.
– A projekt fizikai befejezésének határideje a szerződéstől számított 12 hónap.
– A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező közvetítőhöz nyújtható be. 642 MFB ponton várják a kérelmeket.
– Az ingatlanon alapított jelzálog, fizetésiszámla-követelésen alapított óvadék és a követelésen alapított zálogjog, mint biztosítéki formák fogadhatók el.
– Társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén a tőkekitettség legalább 20%-a az elvárt fedezettség mértéke.
– Amennyiben a hitelfelvevő a futamidő lejártakor betölti vagy már betöltötte a 75. életévét, adóstárs bevonása kötelező. Az ilyen adóstárs a futamidő lejáratakor a 75. életévét nem töltheti be.
– A hitelkérelem benyújtásának napját megelőzően megkezdett projekt is finanszírozható, de ebben az esetben a projektelőkészítési tevékenységekkel kapcsolatban a hitelkérelem benyújtásánál legfeljebb 180 nappal korábban kiállított számla fogadható el.
– A lakossági energetikai projektek finanszírozása két módon történhet: utófinanszírozással vagy szállítói finanszírozással.
Az utófinanszírozás azt jelenti, hogy a folyósítás utólag, a számla és annak kifizetését igazoló dokumentumok beküldését követően, a hitelfelvevő számlájára történik. A számlák elszámolására – a számlák egy csomagban történő benyújtásával – eredetileg legfeljebb két alkalommal volt lehetőség, legfeljebb összesen a kölcsön 50%-a erejéig. Készpénzfizetési számla csak kisösszegű (nettó 300 ezer Ft alatti) kifizetések esetén, utófinanszírozás keretében szolgálhatott eredetileg a folyósítás alapjául.
A finanszírozás másik formája a szállítói finanszírozás. Ebben az esetben a folyósítás a számla benyújtását követően, közvetlenül a szállító számlájára történik. Így a hitelfelvevőnek nem kell előre kifizetnie a számlákat.
– A kölcsönt kizárólag a hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával lehet igényelni. A csatolandó mellékletek közül a leglényegesebbről: energetikai tanúsítványról korábbi cikkünkben számoltunk be.

A pályázatok részletei:
VEKOP-5.2.1-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel
GINOP-8.4.1/A-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel
További információ az mfbpont.hu oldalon. (Frissítve: 2018.01.09.)