Az Otthonunk Alapítvány
2018. május 28-án megtartott
Kuratóriumi ülésének 3/2018. (05.28.) sz. határozata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és KIÍRÁS

1. Az Otthonunk Alapítvány kuratóriuma az Európai Parlament és az Európai Tanács energiahatékonyságról (EED) szóló 2012/27/EU irányelvében foglaltak teljesítésének elősegítése céljából támogatási pályázatot hirdet a lakásszövetkezetek és társasházak részére az alábbi feltételek szerint:
Az irányelvnek megfelelően a fogyasztásalapú elszámolás bevezetése érdekében Magyarországon is minden többlakásos távfűtéses és központi fűtéses lakóépületben kötelező lesz felszerelni az egyedi hőfogyasztásmérőket vagy fűtési költségmegosztókat.
Az Otthonunk Alapítvány felkérésére és a fenti cél megvalósítása érdekében az Alapítvány és a Techem Kft között támogatási szerződés jött létre.

2. A támogatás célja: a távhővel ellátott, illetve a központi fűtéses lakásszövetkezeti és társasházi épületek lakásonkénti hő fogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének elősegítése illetve a társasházi és lakásszövetkezeti lakások fűtéskorszerűsítésének, valamint szellőző rendszerének energiamegtakarítást eredményező felújításának elősegítése.

3. A pályázók köre: Magyarországi lakásszövetkezetek és társasházak pályázhatnak saját, épületeik lakásonkénti hő fogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése, fűtéskorszerűsítése, illetőleg közös tulajdonú központi gépi szellőztetésű tetőventillátoros rendszer felújítása érdekében.

4. Az alapítvány által támogatható tevékenységek köre:
A: A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges szabályozó berendezések, termosztatikus szelepek és termosztatikus fejek továbbá visszatérő csavarzatok vagy golyóscsapok beszerelése.
B: Okos termosztatikus fejek beépítése vagy már meglévő, legalább 5 éves termosztatikus fejek cseréje okos termosztatikus fejekre
C: A lakások egyedi fűtési hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület lakásonkénti fűtési költségmegosztására alkalmas eszközök (hőmennyiségmérők vagy fűtési költségmegosztók), továbbá a lakások hideg- és melegvíz fogyasztásának mérésére alkalmas eszközök beszerzése és/vagy beszerelése.
D: Párologtató költségmegosztók cseréje rádiótávleolvasású költségmegosztó készülékekre.
E: Okos mérési rendszer (adatgyűjtők és egyedi hőmennyiségmérők vagy költségmegosztók és/vagy vízmérők) kiépítése, vagy már meglévő, okos mérésre alkalmas rádiós fűtési költségmegosztók illetve rádiós vízmérők okos mérési rendszerbe kapcsolása a rendszer adatgyűjtőinek utólagos kiépítésével.
F: Az épület fűtési rendszerének korszerűsítése illetve átalakítása. Ebben a körben strangszabályozók beépítése vagy cseréje, illetve az egycsöves átfolyós rendszerű fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötőszakaszokkal.
G: Fűtési rendszer strangjainak műszeres hidraulikai beszabályozása
H: Saját gázkazánnal fűtött épületek esetén a kazán cseréje és a kazánház rekonstrukciója.
I: Saját, épületeik közös tulajdonú központi, gépi szellőztetésű tetőventillátoros rendszereinek energetikai felújítása.

5. A pályázat benyújtása, határideje:
A pályázaton valamennyi ingatlan-nyilvántartásba és/vagy cégnyilvántartásba bejegyzett társasház és lakásszövetkezet részt vehet, ha pályázatát legkésőbb 2018. augusztus 31-ig az Otthonunk Alapítványhoz írásban eljuttatja. A pályázati felhívás, kiírás és dokumentáció a www.losz.hu/letoltheto-anyagok/palyazatok/ címről tölthető le, illetőleg az alapítvány székhelyén igényelhető. (1121 Budapest, XII. ker. Oltvány köz 6., telefon: 06 1 331-1313).

6. A pályázattal elnyerhető támogatás tartalma:
Az Alapítvány a megvalósított beruházásból kizárólag a Techem Kft. által forgalmazott termékek megvásárlásához, bérbe vételéhez illetve a Techem Kft által szállított és kivitelezett fűtéskorszerűsítési és/vagy kazánrekonstrukciós munkák elvégzéséhez, szellőző rendszerének energetikai felújításához nyújt vissza nem térítendő támogatást a pályázók által megrendelt, illetve igényelt termékek, szolgáltatások bekerülési összegéhez mérten. Egyéb, további a pályázatban meghatározotton túli beruházásokat, tevékenységeket az Alapítvány nem támogat. A Techem Kft. készülékei és költségmegosztási szolgáltatásai a legkorszerűbb technológia alkalmazásával tesznek eleget az EED előírásainak.
Teljes felújítási költség alatt a pályázat szerint elvégezni tervezett munkálatok általános forgalmi adót is magában foglaló költségeit kell érteni, beleértve a pályázat által nem támogatható ráfordításokat is.

A jelen pályázat szempontjából elismerhető bruttó bekerülési költség az összberuházásból kizárólagosan a Techem Kft. szolgáltatásainak igénybevételére, termékeinek megvásárlására fordítható költség, mely magába foglalja az általános forgalmi adó összegét is. A támogatás szempontjából elismerhető bruttó bekerülési költség a teljes felújítási költség és a támogatásból nem fedezhető költségek különbsége.

7. A pályázat felépítése, benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

A pályázat felépítése:
A pályázat az alábbi fő részekből áll:
· Formanyomtatványok,
· Műszaki dokumentumok,

8. A pályázatot az alábbi kötelező tartalommal kell összeállítani:
Formanyomtatványok:

8/1. Pályázati adatlap (1. számú melléklet)

8/2. A pályázó törvényes képviselőjének nyilatkozata, hogy a fűtési költségmegosztás módjaként a 157/2005. (VIII.15.) sz. Kormányrendelet 17/B. § (1) bekezdés b) pontban költségmegosztási módot fogadta el, illetve nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a pályázati támogatás folyósításának feltétele a fent hivatkozott rendelkezés szerinti költségmegosztási mód elfogadása. (Megj: csak abban az esetben töltendő ki, amennyiben a pályázat költségmegosztók beépítésére (is) irányul) (2. sz. melléklet)

8/3. Szándéknyilatkozat, kötelezettségvállalás a Techem Kft-vel történő szerződéskötésre a pályázati támogatás elnyerése esetén (3. sz. melléklet)

Műszaki dokumentumok:

8/4. A Techem Kft. részéről kiadott, a Pályázóval egyeztetett, 30 napnál nem régebbi árajánlat, mely a Techem Kft. részéről elvégzett felmérésen, az épület eredeti fűtéstervein, vagy az illetékes távhő szolgáltató által jóváhagyott terveken alapul. Az árajánlat tartalmazza az elvégezni tervezett munkálatok pontos megnevezését, másrészt rögzíti azok volumenét és a felhasználni tervezett berendezések, eszközök, típusát és jellemzőit, a felhasználni tervezett anyagok tételes megnevezését, mennyiségét és egységárát, valamint az azok beépítéséhez kapcsolódó munkadíjat.
Mellékletek:
8.5. A pályázattal érintett épület 60 napnál nem régebbi tulajdoni törzslapja (a TAKARNET-es elektronikusan lekért nem hivatalos tulajdoni lap másolat is elfogadható).

9. A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények:

9/1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be.

9/2. A pályázatot a Pályázati kiírásban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatványok minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

9.3. A formanyomtatványok sem tartalmukban, sem alakjukban nem változtathatóak.

9.4. Az eredeti formanyomtatvány hitelesítéséül a pályázó képviseletére felhatalmazott személy annak minden oldalát lássa el aláírásával az oldal alján!

9.5. Amennyiben a pályázatot nem magyar nyelven, nem az előírt formanyomtatványokon, az előírt melléklet(ek) nélkül, nem zárt borítékban/csomagban vagy határidőn túl nyújtják be, úgy a pályázat kizárásra kerül az elbírálásból. A pályázatból történő kizárásról az Alapítvány Kuratóriuma 2018. október 15. napjáig értesíti az érintett pályázót. Minden egyéb esetben a pályázó a befogadás tényről a pályázat beérkezésétől számított 30 munkanapon belül írásos (elektronikus) értesítést kap. Az írásos értesítéshez kapcsoltan a pályázó egy alkalommal hiánypótlás teljesítésére kötelezhető, melynek a pályázó a hiánypótlási felhívásban megjelölt legfeljebb 30 napos határidőben köteles eleget tenni. A hiánypótlási felhívás alapjául a kiírásban meghatározott valamely melléklet csatolásának elmulasztása, vagy a melléklet nem megfelelő tartalommal való kitöltése szolgálhat alapjául. Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívást határidőben nem teljesíti, a pályázat erre utalással elutasításra kerül.

10. A pályázóknak a jelen pályázati felhívás mellékletét képező szándéknyilatkozatban vállalniuk kell, hogy a pályázatban igényelt terméket legkésőbb 2019. augusztus 31-ig megvásárolják, vagy a korszerűsítési munkákat elvégeztetik és a Techem Kft. által a termékekről és/vagy korszerűsítési munkákról kiállított számla- és teljesítési igazolás, valamint a számlaösszeg átutalásáról szóló bizonylat másolatát a kiíró Otthonunk Alapítvány részére legkésőbb ezen időpontig megküldik. A 2019. augusztus 31-ét követően, késedelmesen benyújtott támogatás-folyósítási kérelmeket az Alapítvány Kuratóriuma mérlegelés nélkül elutasítja, azok támogatásban nem részesülnek.

11. Az alapítvány sikeres pályázat esetén legkevesebb bruttó 12%-os) támogatást nyújt a bekerülési költséghez képest. A támogatás mértéke a megrendelt termék, szolgáltatás igazolt, kiegyenlített teljesítése esetén utólag kerül a megrendelő részére a pályázati döntés alapján visszatérítésre. A megítélt támogatás bekerülési költség bruttó 12%-át) meghaladó mértéke függ a termék vagy szolgáltatás volumenétől, az érintett lakásszám nagyságától, az épület életkorától, a pályázattal érintett lakások számától, a várható energia megtakarítás mértékétől, a beruházás gazdaságosságától, megtérülési idejétől. A támogatás mértékének megállapításakor előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek bekerülési értéke a bruttó egy millió Ft-ot meghaladják, továbbá a pályázatot benyújtó lakásszövetkezet, vagy társasház a LOSZ tagja. A maximális mértékű támogatás a bruttó bekerülési összeg 20 %-át) nem haladhatja meg. A 2018. szeptember 30-ig-ig megvalósuló fűtéskorszerűsítési vagy kazánrekonstrukciós projektek esetében a bruttó 14,% megítélt támogatás garantált az egyéb pályázati feltételeknek való megfelelés esetén. Az Alapítvány Kuratóriuma a benyújtott pályázatokat a beérkezés időrendi sorendjében fogadja be és bírálja el.

12. A beérkezett pályázati kérelmekről az Alapítvány Kuratóriuma a beérkezés, illetőleg a pályázati feltételeknek megfelelés sorrendjében folyamatosan határoz 2018.november 30. napjáig, és a döntés meghozatalától számított 15 napon belül kiértesíti a pályázókat a megadott email címre küldött elektronikus levélben, vagy a megadott telefonszámon. Az alapítvány kuratóriuma akkor nyilváníthat egy pályázatot nyertessé, ha az megfelel a jelen pályázati kiírásban foglaltaknak.

13. Támogatási szerződés megkötése

A pályázaton nyertes pályázóval az alapítvány támogatási szerződést köt. A Támogatási szerződés megkötésére rendelkezésre álló határidő a döntéséről szóló értesítés időpontjától számított 30 nap. Amennyiben az eredetileg kitűzött, illetve a módosított határidőtől számított 60 napon belül a Támogatási szerződés nem kerül megkötésre, a támogatási döntés érvényét veszti. A Támogatási Szerződés megkötését követő 30 napon belül Pályázó a Techem-mel a pályázat tárgya tekintetében vállalkozási szerződést köt.

A támogatási szerződés megkötéséhez a pályázónak csatolnia kell lakásszövetkezet esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és képviselőjének aláírás mintáját (címpéldányát), társasházak esetében a közös képviselő megválasztására vonatkozó közgyűlési jegyzőkönyvet hiteles másolatban, illetve a közös képviselő aláírás mintáját (banki aláíró kartonjának másolatát).

A kuratórium által megítélt pályázati támogatás nyújtásának, kifizetésének a feltétele, hogy a Pályázó bizonylattal, illetve teljesítési igazolással egyértelműen igazolja, hogy a Techem Kft-vel megkötött, a pályázat tárgyának megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződésben meghatározott vállalkozási díjat teljes egészében megfizette. Amennyiben a pályázat tárgya valamely termék bérlete, az Alapítvány támogatást csak a támogatási igény benyújtása napjáig kifizetett, illetőleg a Techem által ennek igazolására kiállított teljesítési igazolással igazoltan teljesített pályázati igény mértékéig tud nyújtani. A minimum bruttó 12% (illetőleg az ezt meghaladó mértékű további, de összességében bruttó 20%-ot meg nem haladó) támogatási mérték, a kuratóriumi döntés alapján a vállalkozási díj megfizetésének Alapítvány részére történő igazolását követően 30 napon belül kerül a sikeres pályázó által megadott pénzintézeti számlaszámon jóváírásra.

14. Azon Pályázók között, akik a pályázatban igényelt Techem termékek vagy fűtéskorszerűsítési munkák tárgyában megkötött szerződések másolatát 2018. augusztus 31-ig eljuttatják az Otthonunk Alapítvány Kuratóriumához, a Kuratórium által kisorsolásra kerül az Alapító LOSZ részéről rendelkezésre bocsátott egy darab egy hétvégére érvényes bécsi szállodai értékjegy (két nap, egy éjszaka/2 fő, a szállodai értékjegy reggeli ellátást nem tartalmaz, az igénybevétel időpontja egyeztetést igényel), illetve 2018-ban – külön időpontra egyeztetett módon igénybe vehető – 1 db 1 szobás 1 hetes gyulai, vagy soproni üdülési jegy.

15. További pályázati részvételi feltételek és mellékletek:
I. A pályázati dokumentáció/kiírás 2018. június 20. napján kerül megjelenítésre/közzétételre az Alapító LOSZ honlapján és Hírlevél szolgáltatásán. A pályázat benyújtásának határideje 2018. augusztus 31 napja. A teljes pályázati dokumentációt 1 eredeti példányban zárt borítékban/csomagban, ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni, vagy személyesen behozni hétköznapokon 08-14 óra között: Otthonunk Alapítvány (1121 Budapest, XII. ker. Oltvány köz 6.).
A borítékon/csomagon fel kell tüntetni a pályázat nevét „Otthonunk Alapítvány/Techem Korszerűsítési Pályázat”, valamint a pályázó nevét és címét, valamint a pályázattal érintett épület(ek) címét. Postai feladás esetén a pályázat benyújtási időpontjának a pályázat postán történő feladását kell tekinteni.

II. LOSZ tagoknál a státuszt nem szükséges igazolni, de utalni kell a tagsági viszony fennállására. A LOSZ tagság a pályázat elbírálásánál előnyt jelent.

III. A pályázaton való részvétel feltétele a lakásszövetkezeti, illetőleg társasházi jogállás igazolása. LOSZ tagság hiányában csatolni kell egy olyan dokumentumot mely igazolja a lakásszövetkezeti, vagy a társasházi jogalanyiságot. A lakásszövetkezeti és társasházi szervezeti minőség igazolásához elégséges az alapító okirat másolatának, illetve a www.e-cegjegyzek.hu oldalról származó lakásszövetkezeti cégkivonatnak egy kinyomtatott példánya. A tárgyi dokumentumokra a szövetkezet illetve a társasház képviselője aláírással és pecséttel rögzíti, hogy másolat esetén az eredetivel megegyező hiteles másolatról van szó.

IV. A pályázaton egy lakásszövetkezet vagy társasház csak egy igényt nyújthat be, de az magában foglalhat több épületre vonatkozó támogatási kérelmet is.

V. A pályázati kérelem kötelező melléklete a lakásszövetkezet, társasház előző évi mérlegének és eredmény-kimutatásának egy másolati példánya.

A pályázattal kapcsolatos további információk írásban az Otthonunk Alapítvány Kuratóriumától igényelhetők (e-mail: losz@losz.hu, illetőleg a 331-1313-as telefonszámon, vagy az Alapítvány – 1121 Budapest, XII. ker. Oltvány köz 6. – postai címére eljuttatott levélben).

OTTHONUNK Alapítvány Kuratóriuma

Pályázati Adatlap

Nyilatkozat fűési költségmegosztás módjának megválasztásáról

Szándéknyilatkozat