A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az 5.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) E
A Kormány rendeletének célja annak biztosítása, hogy a  munkaadók szervezeteinek javaslatára a  cégek és vállalkozások jogot kapjanak arra, hogy a  munkavégzés feltételeként előírják a  SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás felvételét a  foglalkoztatottak számára, ha ezt szükségesnek látják az  ott dolgozók biztonsága érdekében.   A  rendeletben foglaltakat arra a  foglalkoztatottra kell alkalmazni, aki nem tartozik a  koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet hatálya alá.
2. A  munkáltató a védőoltás felvételét azon foglalkoztatott esetében, aki a rendelet hatálybalépése előtt a védőoltást nem vette fel, a munkavégzés feltételeként állapíthatja meg, kivéve, ha a foglalkoztatott a védőoltás felvétele alól a rendelet további szabályai alapján mentesül. Ennek a rendelkezésnek a célja a az  egészség megóvása a  munkahely és a  munkakör sajátosságaira is figyelemmel.
A munkáltató a jelzett intézkedésben meghatározza a  védőoltás felvételének határidejét, ami egydózisú oltóanyag esetén a védőoltás, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisa tekintetében legalább 45 nap kell, hogy legyen. Kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban kell felvenni.
A munkáltató elektronikus úton (ideértve az e-mail használatát) vagy papír alapon tájékoztatja a foglalkoztatottat intézkedéséről és az általa megállapított határidőről, továbbá a  védőoltás felvétele elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeiről.
Nem kötelezhető a  védőoltás felvételére az  a  foglalkoztatott, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja. Az  orvosi szakvéleményt a  foglalkoztatott kezdeményezésére a  munkáltatója szerint illetékes foglalkozásegészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában a  foglalkoztatott jogviszonyának keretében végzett tevékenységre való egészségi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos, ennek hiányában a foglalkoztatott háziorvosa adja ki.
A védőoltás felvételét a foglalkoztatott a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az alábbi dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával – a munkáltató által meghatározott módon – igazolhatja:
a) a  Covid19-világjárvány idején a  szabad mozgás megkönnyítése érdekében az  interoperábilis, Covid19- oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány,
b) a  koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti – érvényességi idő nélküli – védettségi igazolvány, illetve applikáció,
c) a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított, a védőoltásról szóló igazolás,
d) az  Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az  a  védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz,
e) az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a  külpolitikáért felelős miniszter a  határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította.
A rendelet alkalmazásában kizárólag a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti oltóanyag vehető figyelembe.
Ha a foglalkoztatott a védőoltást a munkáltató által meghatározott határidőn belül nem vette fel, a foglalkoztatott részére a munkáltató fizetés nélküli szabadságot rendelhet el, kivéve, ha a foglalkoztatott a védőoltás felvétele alól a rendelet szabályai alapján mentesül.
A  munkáltató – a  foglalkoztatásra irányadó jogszabálytól eltérően – a  foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti, ha a  fizetés nélküli szabadság elrendelésétől számítva egy év eltelt, és a  foglalkoztatott a  védőoltás felvételét nem igazolta a  munkáltató felé , vagy a fentiekben meghatározott orvosi szakvéleményt nem mutatja be.
A  foglalkoztatásra irányuló jogviszony fentiekben szerint meghatározott okból történő megszüntetése esetén a megszüntetés okát és jogkövetkezményeit haladéktalanul közölni kell a foglalkoztatottal. Ha a  foglalkoztatott a  fizetés nélküli szabadság elrendelését követően felveszi a  védőoltást, a munkáltató a fizetés nélküli szabadságot haladéktalanul megszünteti. Azt a foglalkoztatottat, aki a rendelet szerinti oltási kötelezettség teljesítésének határidejét megelőzően mentesül a  rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a  rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítés alóli mentesülés megszűnését követően kötelezheti a munkáltató a védőoltás felvételére.
A munkáltató kezeli a foglalkoztatottnak a) a fentiekben meghatározott hatósági igazolványban és dokumentumokban szereplő, a védőoltás felvételére, valamint a fentiek szerinti szerinti orvosi szakvéleményben szereplő, a védőoltás felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatokat. A munkáltató ezeket az adatokat csak az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges mértékben és ideig, de legfeljebb a  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig kezelheti. A rendelet érdemi szabályai 2021. november 1-jén lépnek hatályba. A  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.