Monthly Archives: május 2018

Adatvédelmi tájékoztató – GDPR

Kedves Tagunk, Szerződő Partnerünk, Felhasználónk!

 A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége adatkezelése 2018. május 25-től megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-ei (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR).

Személyes adatai védelme számunkra is fontos, így az Ön személyes adatainak védelme tekintetében betartjuk a vonatkozó jogszabályokat, ennek megfelelően kezelésük során folyamatosan gondoskodunk azok biztonságáról.

A 2018. május 25-e előtt részünkre megadott személyes adatait ennek a rendeletnek megfelelően megalkotott szabályzatunk szerint kezeljük mindaddig, amíg másképp nem rendelkezik.

Kérjük, ismerje meg, olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat (letölthető itt), hogy az általunk végzett adatkezelést és az Önt megillető jogokat a GDPR szabályaival összhangban a jövőben hogyan kezeljük.

Budapest, 2018. május 25.

Tisztelettel:

Szabó László
LOSZ elnök

Adatvédelmi Tájékoztató –

Kedves Tagunk, Szerződő Partnerünk, Felhasználónk!

1. Az Ön személyes adatainak adatkezelője a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ). Levelezési címünk: LOSZ 1121 Budapest, Oltvány köz 6, e-mail: losz@losz.hu. (az adatkezelő a továbbiakban: LOSZ)

2. Az adatkezelésünk kiterjed: a családnévre, keresztnévre, lakcímre, telefonszámra, e-mail címre, születési adatokra (hely, időpont, anyja neve), továbbá ezen túl meghatározott esetben kiterjedhet: adóazonosító számra, TAJ számra, számítógép IP azonosítóra, kép-, illetve hangfelvételre.

3. Az adatkezelés célja elsődlegesen a kötelező érdekképviseleti tagnyilvántartás, a munkáltatói joggyakorlás, továbbá tagjaink számára nyújtott Hírlevél szolgáltatáshoz szükséges elérhetőség, valamint az alapszabályunkban tagjaink szándékának megfelelően meghatározott feladataink ellátásához, partneri szerződések teljesítéséhez, LOSZ információs és on-line sajtótermék hír, reklám tevékenységhez, rendezvényeinkről történő emlékeztetők, jegyzőkönyvek felvételéhez szükséges adatok biztosítása. A személyes adatok kezelésének jogalapja:

 • az érdekképviseleti tagnyilvántartás, hírlevél szolgáltatás esetében az érintett hozzájárulása a GDPR II. FEJEZET 8. cikk (1) pont szerint, („A tagállamok biztosítják, hogy az adatkezelés csak akkor és kizárólag annyiban legyen jogszerű, ha és amennyiben olyan feladat ellátásához szükséges, amelyet valamely illetékes hatóság az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott célokból végez, és uniós vagy tagállami jog alapján történik.”)
 • meghatározott feladataink ellátása, partneri szerződések teljesítése esetén az érintett hozzájárulása a GDPR II. FEJEZET 8. cikk (2) pont szerint, („Az ezen irányelv hatálya alá tartozó adatkezelést szabályozó tagállami jogban rendelkezni kell legalább az adatkezelés célkitűzéseiről, a kezelendő személyes adatokról és az adatkezelés céljairól.”)
 • az adatok gyűjtése, tárolása, védelme feladat esetén 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,
 • rendezvényeinkről történő kép-, és hang felvétele, emlékeztetők, jegyzőkönyvek felvétele esetén az érintettek kifejezett hozzájárulása, csoportos rendezvény meghívója alapján történő részvétel esetén a jelenlévők kifejezett hozzájárulása
 • LOSZ információs és on-line sajtótermék hír, reklám tevékenység esetén a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

4. Személyes adatait az adatkezelő és adatfeldolgozók azon munkatársai ismerhetik meg, akik az adatkezelési feladatokban közreműködnek és feladatvégzésükhöz ez szükséges, adatai kezelésében más személyek – kifejezetten erre irányuló tájékoztatást kivéve – nem működhetnek közre adatfeldolgozóként, azonban az adatkezelő minden esetben a LOSZ marad.

5. Az Ön személyes adatait a fentiekben külön megjelölt és az alkalmazandó jogszabályok által (pl. a polgári, adójogi előírásokról szóló törvény rendelkezései) meghatározott időtartamig, valamint az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges időtartamig kezeljük és tároljuk. Ennek megfelelően eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában

 • tagsági adatait tagi jogviszonya fenntartásáig, tagdíjtartozása esetén a tagdíjkövetelés érvényesítéshez szükséges időtartamáig
 • munkaviszony esetén a hatályos adó és társadalombiztosítási megőrzési időtartamáig
 • reklám, szolgáltatási szerződés, megrendelés esetén az adójogszabályok által előírt időtartamig
 • érdekképviseleti feladataink ellátása céljából addig kezeljük és tároljuk rendelkezésünkre bocsátott adatait, amíg Ön meg nem tiltja kezelését, vagy adatainak törlését nem kéri,

6. Önnek az adatkezelőnél az 1. pontban megadott elérhetőségeken joga van személyes adataihoz hozzáférni (tájékoztatást kérni), kérheti azok helyesbítését, törlését vagy azok kezelésének korlátozását, illetőleg tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

7. Személyes adatainak megadása önkéntes, de személyes adatai hiányában nem tudjuk tagsági jogviszonyát az előírások szerint vezetni, az ahhoz kapcsolódó jogai, kötelezettségei teljesítését biztosítani, és nem tudjuk alapszabályi feladatainkról tájékoztatni, illetőleg nem tudjuk a kölcsönös érdekazonosság szerinti szerződéses vállalásaikat, megrendeléseinket teljesíteni. Erre tekintettel a 2018. május 25-e előtt részünkre megadott személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) megfelelően megalkotott szabályzatunk szerint kezeljük mindaddig, amíg másképp nem rendelkezik.

8. Személyes adatainak adott célból történő kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. Személyes adatai kezelésével kapcsolatban joga van panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. további elérhetőség: www.naih.hu).

Budapest, 2018. május 25.

Szabó László
LOSZ elnök

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

Kedves Tagunk, Szerződő Partnerünk, Felhasználónk!

1. Az Ön személyes adatainak adatkezelője a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ). Levelezési címünk: LOSZ 1121 Budapest, Oltvány köz 6, e-mail: losz@losz.hu. (az adatkezelő a továbbiakban: LOSZ)

2. Az adatkezelésünk kiterjed: a családnévre, keresztnévre, lakcímre, telefonszámra, e-mail címre, születési adatokra (hely, időpont, anyja neve), továbbá ezen túl meghatározott esetben kiterjedhet: adóazonosító számra, TAJ számra, számítógép IP azonosítóra, kép-, illetve hangfelvételre.

3. Az adatkezelés célja elsődlegesen a kötelező érdekképviseleti tagnyilvántartás, a munkáltatói joggyakorlás, továbbá tagjaink számára nyújtott Hírlevél szolgáltatáshoz szükséges elérhetőség, valamint az alapszabályunkban tagjaink szándékának megfelelően meghatározott feladataink ellátásához, partneri szerződések teljesítéséhez, LOSZ információs és on-line sajtótermék hír, reklám tevékenységhez, rendezvényeinkről történő emlékeztetők, jegyzőkönyvek felvételéhez szükséges adatok biztosítása. A személyes adatok kezelésének jogalapja:

 • az érdekképviseleti tagnyilvántartás, hírlevél szolgáltatás esetében az érintett hozzájárulása a GDPR II. FEJEZET 8. cikk (1) pont szerint, („A tagállamok biztosítják, hogy az adatkezelés csak akkor és kizárólag annyiban legyen jogszerű, ha és amennyiben olyan feladat ellátásához szükséges, amelyet valamely illetékes hatóság az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott célokból végez, és uniós vagy tagállami jog alapján történik.”)
 • meghatározott feladataink ellátása, partneri szerződések teljesítése esetén az érintett hozzájárulása a GDPR II. FEJEZET 8. cikk (2) pont szerint, („Az ezen irányelv hatálya alá tartozó adatkezelést szabályozó tagállami jogban rendelkezni kell legalább az adatkezelés célkitűzéseiről, a kezelendő személyes adatokról és az adatkezelés céljairól.”)
 • az adatok gyűjtése, tárolása, védelme feladat esetén 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,
 • rendezvényeinkről történő kép-, és hang felvétele, emlékeztetők, jegyzőkönyvek felvétele esetén az érintettek kifejezett hozzájárulása, csoportos rendezvény meghívója alapján történő részvétel esetén a jelenlévők kifejezett hozzájárulása
 • LOSZ információs és on-line sajtótermék hír, reklám tevékenység esetén a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

4. Személyes adatait az adatkezelő és adatfeldolgozók azon munkatársai ismerhetik meg, akik az adatkezelési feladatokban közreműködnek és feladatvégzésükhöz ez szükséges, adatai kezelésében más személyek – kifejezetten erre irányuló tájékoztatást kivéve – nem működhetnek közre adatfeldolgozóként, azonban az adatkezelő minden esetben a LOSZ marad.

5. Az Ön személyes adatait a fentiekben külön megjelölt és az alkalmazandó jogszabályok által (pl. a polgári, adójogi előírásokról szóló törvény rendelkezései) meghatározott időtartamig, valamint az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges időtartamig kezeljük és tároljuk. Ennek megfelelően eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában

 • tagsági adatait tagi jogviszonya fenntartásáig, tagdíjtartozása esetén a tagdíjkövetelés érvényesítéshez szükséges időtartamáig
 • munkaviszony esetén a hatályos adó és társadalombiztosítási megőrzési időtartamáig
 • reklám, szolgáltatási szerződés, megrendelés esetén az adójogszabályok által előírt időtartamig
 • érdekképviseleti feladataink ellátása céljából addig kezeljük és tároljuk rendelkezésünkre bocsátott adatait, amíg Ön meg nem tiltja kezelését, vagy adatainak törlését nem kéri,

6. Önnek az adatkezelőnél az 1. pontban megadott elérhetőségeken joga van személyes adataihoz hozzáférni (tájékoztatást kérni), kérheti azok helyesbítését, törlését vagy azok kezelésének korlátozását, illetőleg tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

7. Személyes adatainak megadása önkéntes, de személyes adatai hiányában nem tudjuk tagsági jogviszonyát az előírások szerint vezetni, az ahhoz kapcsolódó jogai, kötelezettségei teljesítését biztosítani, és nem tudjuk alapszabályi feladatainkról tájékoztatni, illetőleg nem tudjuk a kölcsönös érdekazonosság szerinti szerződéses vállalásaikat, megrendeléseinket teljesíteni. Erre tekintettel a 2018. május 25-e előtt részünkre megadott személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) megfelelően megalkotott szabályzatunk szerint kezeljük mindaddig, amíg másképp nem rendelkezik.

8. Személyes adatainak adott célból történő kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. Személyes adatai kezelésével kapcsolatban joga van panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. további elérhetőség: www.naih.hu).

Budapest, 2018. május 25.

Szabó László
LOSZ elnök

Hírlevél – Adatvédelem-GDPR

(General Data Protection Regulation EU Általános adatvédelmi rendelet 2016/679)

Tájékoztató az adatkezelési szabályzat készítési kötelezettségről és a LOSZ mintaszabályzata alapján történő szabályzatkészítési tagi igénybejelentésről

Tájékoztatjuk az országos érdekképviselet lakásszövetkezeti, társasházi tagjait, és az érdekképviseleten kívüli érdeklődőket, hogy 2018. május 25-i nappal valamennyi EU-s tagországban, így Magyarországon is hatályba lép az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 IRÁNYELVE. Az irányelv kötelezővé teszi valamennyi gazdálkodó szervezet – így a lakásszövetkezetek, társasházak részére is – az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatkészítés kötelezettségét.

A lakásszövetkezeti, társasházi sajátos körülmények jelentős egyszerűsítésű szabályzatkészítési kötelezettséget jelentenek, melynek előkészületi munkáit a LOSZ befejezte. A lakásszövetkezeti, társasházi körre vonatkozó szabályzat minta az EU irányelv alapján került összeállításra. A LOSZ az érdekképviselet által elkészített szabályzat minta alapján vállalja lakásszövetkezetek és társasházak részére póttagdíj fizetése ellenében az adatvédelmi szabályzatuk elkészítését. A mintaszabályzat azonban az érintett lakásszövetkezet, vagy társasház részére csak akkor válik használható szabályzattá, ha az adott szervezet sajátosságai figyelembe vételével az kiegészítésre, pontosításra (auditálás után adaptálásra) kerül. Erre is tekintettel az érdeklődő LOSZ lakásszövetkezeti, társasházi tagjai részére az adatvédelmi szabályzatot kedvezményes pót tagdíjfizetési kötelezettséggel teszi elérhetővé.

Tagi igénybejelentés, ügyintézés:

1. Szabályzat csomag igényelhető bruttó 26 000 Ft-os póttagdíjért
azoknak a lakásszövetkezeteknek és társasházaknak ajánljuk, ahol az adatkezelés csak manuális (kézi, papíralapú adatfeldolgozás) formában történik.

2. Szabályzat csomag rendelhető bruttó 40 000 Ft-os póttagdíjért
azoknak a lakásszövetkezeteknek és Társasházaknak ajánljuk, ahol az adatkezelés elektronikus, számítógépes formában történik.

Az ajánlatunkban szereplő csomagok csak írásban igényelhetők az alábbi elérhetőségeken:
1121 Budapest, Oltvány köz 6. sz. alatt, vagy a losz@losz.hu címen.

Az igénybejelentésben az alábbi adatokat kérjük:
Lakásszövetkezet (társasház) neve, pontos címe, törvényes képviselője neve, elérhetőségei (telefon és e-mail), valamint az 1/, vagy a 2/ választani kívánt csomag számát.
(a korábbi érdeklődők igényüket, vagy már megküldött igény bejelentési szándékukat kérjük, ismételjék meg!)

A beérkezett tagsági igénybejelentéseket három munkanapon belül visszaigazoljuk. Az igénybejelentés és a visszaigazolás együttesen pót tagdíjfizetési kötelezettségnek minősül. A visszaigazolással egyidejűleg megküldésre kerül a szabályzatkészítéshez elengedhetetlenül szükséges GDPR megfelelőségi kérdőív.

A kérdőív visszaküldésével egyidejűleg a választott csomag póttagdíját a 65100149-10013852 számlára 8 napon belül kérjük átutalni, az átutalás közlemény rovatába feltétlen jelöljék meg a beazonosítás miatt: adatvédelmi szabályzat póttagdíj, … (név) …. Lakásszövetkezet (… helységnév …). Az igényeket a beérkezési sorrendbe kezeljük, de a hiányosan, vagy vissza nem küldött kérdőív esetén a szabályzatkészítési feladat nem teljesíthető. A póttagdíjról a számlát utólag, a szabályzattal együtt küldjük meg.

A LOSZ azon tagjai, akik nem kívánják igénybe venni a fenti szabályzatkészítési tagi ajánlatot forduljanak a területi, szakmai, vagy helyi LOSZ képviseleteihez, hogy az érdekképviseleti körzethez tartozó tagok számára a szabályzatkészítéssel kapcsolatba milyen más, vagy további megoldási lehetőségek állnak rendelkezésre. A területi szakmai szövetségek elérhetőségeit a LOSZ http://www.losz.hu/rolunk/tagszovetsegek/ weboldalon találhatják meg az érdeklődők.
Az érdekképviseletnél tagsági jogviszonnyal nem rendelkező lakásszövetkezetek, társasházak egyedi igénybejelentéssel élhetnek szabályzatkészítési igény esetén.

A igénybejelentést a losz@losz.hu e-mail címre, illetőleg a fent is már közölt érdekképviseleti címre lehet benyújtani. A igény alapján egyedi ajánlat készül, melynek elfogadása után lehetséges a szabályzatkészítési munka ellátása.