Monthly Archives: november 2018

Az infó törvény módosítása alapján szükségessé váló lakásszövetkezeti, társasházi adatvédelmi szabályzatok felülvizsgálati és kiegészítési kötelezettségéről.

Az Országgyűlés 2018-ban többször módosította az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (továbbiakban: infó tv.). Az infó törvény módosítás kihat a 2018. május 25-én életbe lépett adatvédelmi EU rendeletre és a két rendelkezést a gazdálkodó szervezetek hazai adatvédelmi szabályozásánál együttesen kell figyelembe venni (infó törvény a LOSZ honlapján megtalálható és le is tölthető). Ennek megfelelően az elkészített adatvédelmi szabályzatokat módosítani, illetőleg ki kell egészíteni.
A módosított és hatályost infó törvény alapján a LOSZ által ajánlott szabályzatokat alkalmazó lakásszövetkezetek és társasházak számára 2019. május 31-ig a szükségessé váló módosítási javaslatokat a LOSZ díjmentesen közzéteszi. Ezt a kiegészítő szabályzatmódosítási javaslatot az érintett lakásszövetkezetek, társasházak számára – külön igénylés nélkül – a LOSZ elektronikus értesítés útján kiküldi, rendelkezésre bocsátja.

Általános tájékoztatásként felhívjuk a lakásszövetkezetek, társasházak figyelmét, hogy az adatvédelmi szabályzatok kiegészítését az infó törvény módosítása miatt az alábbi témakörök tekintetében szükséges felülvizsgálni, illetőleg módosítani:

• Módosultak a szabályzat alkalmazása és értelmezése tekintetében az alapfogalmak
• Az érintett halála esetén a hatályos infó tv. 9. alcímét kell alkalmazni
• Az adatkezelési nyilvántartást a hatályos infó tv. 12. alcíme alapján 72 órán belül be kell jelenteni a hatóságnak (a nyilvántartás jellegét, érintettek számát, azok körét, intézkedéseket, stb.)
• Az adatvédelmi hatósági eljárás folyamatát a hatályos infó tv. 32. alcíme szerint ki kell egészíteni
◦ A kötelező adatkezelési körbe nem tartozó adatok adatkezelési időtartamát 3 évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat eredményét, körülményeit dokumentálni kell, és e dokumentációt 10 évig meg kell őrizni.
◦ A különleges adatok kezelését elkülönülten kell végezni, és a hozzáférhetőséget külön kijelölt személy számára szükséges biztosítani, szabályozni.
◦ Adattovábbítás esetén a továbbítandó adatok pontosságát, naprakészségét, teljességét meg kell vizsgálni, és a hatályos infó tv. 6. alcímét kell alkalmazni.
◦ Az érintett jogai érvényesülésének biztosítását ingyenes tájékoztatás formájában az infó tv. 8. cikkelye szerint elő kell segíteni.
◦ Az adatfeldolgozás során történt incidensek nyilvántartásáról külön hatósági tájékoztatást kell nyújtani (e-napló).

A fenti, hatályos infó törvény szerinti változásokat javasoljuk a meglévő vagy elkészítendő szabályzatok esetében figyelembe venni.

Budapest, 2018. november 28.

Szabó László
LOSZ elnök