Losz_2017

About Darabont Csilla

This author has not yet filled in any details.
So far Darabont Csilla has created 86 blog entries.

Pályázati felhívás

Tisztelt Tagtársaink, Hölgyem, Uram!

Az elmúlt hónapok során a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ) folyamatos egyeztetést folytatott az Információs és Technológiai Minisztériummal a korábbi fűtéskorszerűsítési és energetikai pályázatok megújításával kapcsolatban.
Ennek eredményeként a szakértők bevonásával új pályázati rendszer került kialakításra, melynek kiírója az ÉMI volt.
Mint ismeretes ismételten lehetőség nyílik a részvétel a 2020. december 18-án megjelent új fűtéskorszerűsítési pályázatban (kódszám: ZFR-TÁV-ÉMI/2020) melyhez ajánljuk a mellékelt tájékoztató és partnerünk által adott ajánlat figyelmes tanulmányozását.
Keressék bizalommal az ISTA Magyarország képviselőit a megadott elérhetőségen, vagy jelezzék további kérdéseiket a losz@losz.hu e mail címen.

2020. december 18-án megjelent új ISTA Magyarország fűtéskorszerűsítési pályázat részletei

Budapest, 2021.február.22. Szabó László s.k.
elnök
LOSZ

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata

Érvényességi idő kezdete: 2020. december 21.

Jelen Üzletszabályzat célja a 18. számú mellékletben víziközmű-ágazatonként meghatározott ellátási területén a közműves ivóvízellátással, és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással, mint közszolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek a szolgáltatóra és a felhasználóra vonatkozó szabályainak áttekinthető rögzítése…..Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata 2020. december

Tájékoztató a Kormányrendeletről jogi személyekre vonatkozó eltérő rendelkezések alkalmazásáról

Tisztelt Tagtársaink!

Az alábbiakban adjuk közre a COVID-19 második hullámával kapcsolatos egészségügyi veszélyhelyzet ismételt bevezetésével összefüggésben megjelent Kormányrendeletet és a LOSZ ehhez tartozó értelmezését.

Tájékoztató az 502/2020. (XI. 16.) sz., a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló Korm. rendelet elsődlegesen a Lakásszövetkezetek és társasházak szempontjából érdemi jelentőséggel bíró rendelkezéseiről….TOVÁBB

Magyar Közlöny 248. szám

Tájékoztató a COVID 19 Vírus 2020. november 11. napján hatályba lépett szabályokról.

Az alábbiakban foglaljuk össze az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a Kormány által kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglalt, abból adódó, a társasházakat, Lakó- és Üdülőszövetkezeteket érintő sajátos szabályokat és azok alkalmazásának lényeges elemeit.
Tájékoztatónkhoz csatoltan közre adjuk a hivatkozott Kormány rendelet teljes anyagát, valamint a 2020. évi CIX. törvény a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről kiadott Törvényt, továbbá a korábban kiadott tájékoztatónkat, a rendkívüli jogrend jelenleg is fennálló hatálya okán.

Tájékoztató a COVID 19 Vírus (Koronavírus) által okozott veszélyhelyzet második ütemének fennállása alatt a lakásszövetkezetek, társasházak működésére vonatkozó megváltozott és 2020. november 11. napján hatályba lépett szabályokról.

Tájékoztató a veszélyhelyzet megszüntetésével kapcsolatos a lakásszövetkezetek és a társasházak szervezeti működésével összefüggő 2020. június 18-án hatályba lépett jogszabályi rendelkezésekről

Munkáltatói igazolás

Magyar Közlöny 237. szám

Magyar Közlöny 242. szám

TÁJÉKOZTATÓ a 2020. július 1-től hatályba lépő számlaadat-szolgáltatás szabályának változásáról

Tisztelt Tagtársaink!
Tisztelt Hölgyem, Uram!

2020. július 01-től új számlázási szabályok lépnek életbe. Ezek a változások érintik a lakásszövetkezeteket és a társasházakat is.
A könnyebb eligazodás elősegítésére adjuk közre az alábbiakban összegzett tájékoztatót, a jogszabályi változás betartásának elősegítésére.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) Összesítő jelentésre vonatkozó szabályokat tartalmazó 10. számú mellékletének szabályai 2020. július 1-jével megváltoznak. A jogszabály módosított előírása alapján 2020. július 1-jétől számlaadat-szolgáltatásra kötelezettek mindazok, akik áfa alanyok és egy másik belföldi adóalany részére, belföldön teljesít termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást és erről számlát vagy számlával egy tekintet alá eső okiratot állít ki (függetlenül a számla áfa tartalmától, illetve az áfa összegétől).
A számlaadat-szolgáltatási kötelezettség kiterjed az olyan speciális adóalanyokra is, akik tulajdonostársak közösségeként váltak adóalannyá (társasházak).
Számlaadat-szolgáltatási kötelezettség teljesítendő az alanyi adómentesként teljesített ügyletekről is, amennyiben belföldi adóalany részére teljesítették.
Továbbra sem kell adatot szolgáltatni a nem adóalany és külföldi adóalany részére teljesített ügyletről készített számláról.

A számlaadat-szolgáltatás körébe tartozó bizonylatok:

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed az elektronikus és a papíralapú bizonylatokra egyaránt. Adatszolgáltatási kötelezettség alá esik a nyomtatvány használatával kibocsátott és a számlázó programmal előállított bizonylat is. Az online pénztárgéppel előállított számla azonban nem tartozik ebbe a körbe, ez utóbbiról az online pénztárgépre vonatkozó szabályok szerint valósul meg adatszolgáltatás.

Minden olyan számláról is adatot kell szolgáltatni, ami nem tartalmaz áfát (pl. a tevékenység mentessége esetén).
Azonban nem kötelező az adatszolgáltatás olyan ügylet bizonylatáról, ami az Áfa törvény előírásai szerint mentesül a számla kibocsátási kötelezettség alól (Áfa tv. 165 §), feltéve, hogy az ügylet bonyolítója gondoskodik az ügylet teljesítését tanúsító számviteli bizonylat készítéséről. Ez a mentesítés vonatkozik azokra az esetekre is, amikor ezen ügyletekről számviteli bizonylat helyett (pl. a zártkörű adatfeldolgozás érdekében) számla bizonylat készül, vagy számlázó programot alkalmaznak a bizonylat elkészítéséhez. Ennél a szabály alkalmazásánál fontos megjegyezni, ha a számlán a kötelezettség alól mentesített ügylet és adatszolgáltatási kötelezettség alá eső ügylet is szerepel, akkor a számla adatszolgáltatási kötelezettség alá esik.

A számlaadat-szolgáltatást a NAV által biztosított elektronikus felületen kell teljesíteni (Online Számla rendszer). Az elektronikus felület a NAV-nál történő előzetes regisztrációt követően érhető el. A NAV honlapján részletes leírás és videó taláható a regisztráció folyamatáról. A regisztrációt az adózó, az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja végezheti el. A regisztrációt elvégző természetes személyt a rendszer ún. „elsődleges felhasználónak” tekinti. Ún. „másodlagos felhasználók” is létrehozhatók, akik a rendszerben lekérdezéseket és adatszolgáltatást is végezhetnek.
Amennyiben számlázó program segítségével teljesítik az adatszolgáltatást, úgy egy ún. „technikai felhasználó”-t is létre kell hozni. A technikai felhasználó adatait a számlázó programban kell rögzíteni. A számlázó programról (még a NAV programról is) annak használatának megkezdését követő 30 napon belül a SZÁMLÁZÓ nyomtatványon bejelentést kell tenni! Ezt követően tudja a számlázó program az adatokat a NAV részére beküldeni.

A számla adatok továbbítására kétféle mód áll rendelkezésre:

1.) Számlázó programból automatikus adattovábbítás – A számlázó programnak a számlaadat-szolgáltatást emberi beavatkozás nélkül, automatikusan kell elvégeznie. Az adatszolgáltatás elvégzésének a feltétele, hogy a számlázó program kapcsolódjon internetes hálózatra. Internetkapcsolat nélkül az azonnali adatszolgáltatási követelménynek az adóalany nem fog tudni eleget tenni. Ha valamilyen hálózati probléma lépne fel (például internet kimaradás), akkor a számlázó programnak a probléma elhárultát követően kell teljesítenie az adatszolgáltatási kötelezettséget. Ennek módja számlázó programonként eltérő lehet. Az adatszolgáltatás minden esetben azzal zárul, hogy annak eredményét a számlázó program lekérdezi az adóhivatali rendszerből. Az Online Számla rendszer minden egyes számla adatszolgáltatásra készít egy visszaigazolást, melyet (számlázó programtól függő módon) a számlázó programnak képesnek kell lenni megjeleníteni a felhasználó számára.

2.) Adatszolgáltatás nyomtatvány alkalmazásával kibocsátott számláról

A nyomdai úton előállított számla, vagy számlával egy tekintet alá eső okirat esetén a bizonylat kibocsátását követő naptári napon belül kell teljesíteni az adatszolgáltatást, ha a bizonylaton az áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja az 500.000, – forintot. Egyéb esetben a kibocsátást követő négy naptári napon belül kell a számlaadat-szolgáltatási kötelezettségnek eleget tenni.
A nyomdai úton előállított számláról az Online Számla rendszerben kell adatot szolgáltatni, a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatainak kézi rögzítésével. Ha a számlaadatok rögzítése hibásan történt (vagyis a rögzített adatok és a számlaadatok között eltérés van), akkor az adatszolgáltatás érvénytelenítését követően van mód a számlaadatok helyes rögzítésére.

A számlázó programokat a fejlesztők felkészítik a NAV által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére. Előnyük, hogy a számla elkészültével egyidőben eleget is tesznek az előírt adatszolgáltatásnak, így nincs lehetőség annak elmulasztására. Az interneten több ilyen számlázó program is található és kapható. A javaslatunk a Számlázz.hu program alkalmazása, ami a NAV által is elfogadott program, s képes a törvényi előírásoknak megfelelő számla-adatszolgáltatásra.

Felhívjuk tagtársaink figyelmét a számlázással kapcsolatos további változásokra:
• A számla kibocsátására rendelkezésre álló idő változása: a számla kibocsátására meghatározott, a teljesítéstől (előleg esetén az adófizetési kötelezettség keletkezésétől) számított ésszerű idő 2020. július 1-jétől 15 napról 8 napra csökken.
• A belföldi adóalany beszerző adószámát fel kell tüntetni a számlán. 2020. július 1-jétől módosul a számla kötelező adattartalmára vonatkozó előírás is. Ennek értelmében a számlán – függetlenül attól, hogy a bizonylat tartalmaz-e áthárított áfát, illetve milyen összegben – fel kell tüntetni a belföldi beszerző adóalany adószámának első 8 számjegyét. Abban az esetben, ha a vevő társasház és nem rendelkezik adószámmal (mivel nem folytat olyan tevékenységet, pl. bérbeadás) üresen kell hagyni az adószám mezőt, mintha egy magánszemélynek állítana ki számlát a szolgáltató.

Budapest, 2020. június 29.

Szabó László s.k.
elnök
LOSZ

ADÓ 1% felhívás

Adó 1 %
Az Ön adó 1 százaléka fontos nekünk! Akkor is, ha Ön szerint az csak pár forint. Ilyen pár forintból fontos alap gyűlhet össze, minden évben.
AZ OTTHONUNK LAKÁSSZÖVETKEZETI ÉS TÁRSASHÁZI ALAPÍTVÁNYADÓSZÁMA:

18101890-2-43

Köszönjük, hogy adója 1%-ával is segíti a magyar lakáságazattal kapcsolatos szakmai képviseleti tevékenység megvalósulásának ügyét.

Mire fordítjuk az adó 1% felajánlásokat?

A lakáságazatban a lakásszövetkezetek és társasházak működéséhez szükséges fejlesztések támogatásához, vissza nem térítendő eseti pályázatok megalkotásához, pénzügyi támogatási alap létrehozásához, az elsőrendűséget élvező, működéséhez szükséges anyagi háttér egy részét, az adó 1 %-ból és adományokból teremtjük elő.
A befolyt adományokat teljes egészében a lakásszövetkezeti és társasházi szektor működtetésének támogatására fordítjuk.

Ebből fedezzük:
– a működési költségünk egy részét,
– a szakmai pályázatok és elérhető pénzügyi támogatások operatív programjainak működtetését,
– a szakmai partnereink oktatásának, tanácsadásával kapcsolatban felmerülő eszköz igények biztosítását,
– a továbbképzések egy részét, és az oktatási eszközök vásárlását
– az egyéb működési költségeket.
Az Alapítvány tisztségviselői 2019. évi tevékenységüket anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezték.

Az OTTHONUNK Lakásszövetkezeti és Társasházi Alapítvány javára, az adó egy százalékos felajánlásokról a 18101890-2-43 –es adószám megadásával tudnak rendelkezni alapítványunk javára.

Hogyan rendelkezhet az adó 1 %-ról?

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2020. május 20-ig az szja-bevallási formától függetlenül is megteheti.
Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak.
Az 1+1 %-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2019-es személyi jövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.
A rendelkezést 2020. május 20-ig benyújthatja:
-a személyi jövedelemadó-bevallás részeként (elektronikus úton, vagy postai úton, illetve a NAV ügyfélszolgálatain személyesen),
-az e-szja felületen az online kitöltő program segítségével (elektronikus úton, vagy postai úton, illetve a NAV ügyfélszolgálatain, személyes úton (elektronikus úton, vagy postai úton, vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen eljárva, lezárt borítékban). A nyomtatvány a NAV honlapjáról is letölthető,
Fontos, hogy a 2020. május 20-i határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.
Az 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán jelezheti azon döntését is, hogy nevét és elérhetőségét (postai, illetve elektronikus levelezési címét) az Ön által kedvezményezettként feltüntetett civil szervezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

Tanácsok, hogy valóban jó helyre kerüljön az 1 %!

Alapítványunk egyik küldetése, hogy segítsük a lakásszövetkezeti és társasházi együttélések felelősségteljes döntés meghozatalának társadalmi és gazdasági környezetét.
-Saját tapasztalat alapján döntsön.
-Ha nincs személyes tapasztalata olyan szervezetet válasszon, akik a nap 24 órájában látható, kézzel fogható, valós tevékenységet végeznek. Közismerten ilyen a LOSZ OTTHONUNK ALAPÍTVÁNYA.
-Fordítson figyelmet a szervezetek átláthatóságára. Ha az adott szervezet gazdálkodásáról nem talál információkat, érdemes tovább tájékozódni.
-Tájékozódjon- keressen rá a civil szervezet nevére az interneten.
-Nézze meg kik állnak az alapítvány mögött (vezetőség, dolgozók).
Pontosság! Mivel rengeteg hasonló nevű alapítvány létezik, fontos a szervezet pontos neve, adószáma.
Tartsa a határidőket, az adó 1% felajánlásának legutolsó határideje 2020. május 20.
-A rendelkező nyilatkozat hiányos vagy hibás kitöltése miatt az adó 1 % felajánlások jelentős hányadát nem fogadja el az adóhatóság. Fontos, hogy az útmutatásnak megfelelően töltse ki a rendelkező nyilatkozatot, figyeljen a címzésre.

OTTHONUNK LAKÁSSZÖVETKEZETI ÉS TÁRSASHÁZI ALAPÍTVÁNYADÓSZÁMA:

18101890-2-43

A szellőzővezetékeken is terjedhet

A szellőzőkön is terjedhet a korona vírus, de van megoldás a megakadályozásra.

Egyre több szakanyag ad arról számot, hogy a mindannyiunkat sújtó új korona vírus terjedése bizonyítottan az eddigiektől eltérő módon is terjed.
A nemzetközi híradások nemrég arról számoltak be, hogy a Japán partjainál kikötött Diamond Princess luxushajó utasai, annak ellenére is megfertőződtek, hogy a hajón szigorú kabin elhagyási zárlatot vezettek be. A vizsgálatok azóta beigazolták, hogy az új COVID -19 vírus heteken keresztül megőrzi fertőzőképességét a legkülönbözőbb felületeke, és terjedése az eddigi nem megszokott módon a szellőző vezetékeken keresztül is megtörténhet.
Ehhez az esethez hasonló egészségügyi jelentések már számos más területről, lakóházakból és főleg emeletes panel, vagy blokk technológiával készült nagy létszámú lakóközösségek épületeiből is ismertté váltak. A korona vírus lakóépületek szellőzővezetékein keresztül történő terjedéséről a kínai hatóságok is számot adtak az igazolt tapasztalatuk alapján. Ez a terjedési útvonal is minden bizonnyal hozzájárult a nyugdíjas ellátó intézményekben tapasztalt nagyarányú koncentrált fertőzések kialakulásához is. Az egészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ez az eddig ismeretlen vírus, a korábbiaktól sokkal reagensebb, fertőzőbb tulajdonságokat mutat. A vírus nem csak közvetlen kontaktus teremtésével terjed, hanem eszközökön, sőt a levegőben is hosszú ideig megőrzi fertőzőképességét.
Ennek okán igen nagy kockázatot jelentenek a hazai lakosság részére a közösségi lakóházak sűrűn lakott épületeinek szellőző csatornái, szellőző vezetékei. Ide könnyű szerrel bejut a légárammal a vírus, majd a bejutás helyétől akár sokkal távolabb, más szellőző nyíláson át más lakóegységekben is „elvándorol” a levegőben lebegő por és egyéb részecskékre tapadva. Gondoljon csak bele. Az utcán, nyílt területeken 1,5-2 máter távolság betartását javasolják a szakemberek. A lakóépületekben a szellőző nyílások egymás alatt és felett 2 méter távolságban találhatóak, ahol állandó aktív légmozgással közvetlen kapcsolatban vannak a lakók egymással. Elég csak egy (akár tudott, vagy nem tudott) fertőzött személy és máris olyan gócpont alakulhat ki, melyről a lakók nem tudnak. De védekezni sem tudnak ellene. Ez a veszélyforrás független az elszívással, vagy a nélkül létesült szellőző vezetékektől, mert még az elszívással működő rendszerekben is alakul ki időszakosan visszafelé áramlás, és máris ott a vírus.
DE AKKOR MI A MEGOLDÁS? Hogyan csökkenthetjük a tömeges fertőzések veszélyét?
A híradásokban naponta látjuk, hogy a fertőzések lassítására megelőzésére, világviszonylatban fertőtlenítik az utcákat, köztereket és közösség által használt területeket. Amire eddig kevesen gondoltak, hogy azok az emberek, akik hordozzák a fertőzést, de nem mutatnak tüneteket, vagy akár már megfertőződtek és házi karantén alá kényszerültek, azok a lakóközösségekben a szellőző rendszereken szellőző csatornákon keresztül közvetlen kapcsolatban vannak más embertársaikkal!
A megoldás, a szellőző vezetékek szakszerű fertőtlenítése, a vírus egyik legrejtettebb, de terjedésének leginkább hatékony útvonalának megakadályozása. A szellőző csatornák, vezetékek fertőtlenítése emberéleteket, közösségeket menthet meg az elhúzódó járványügyi kataklizmától. Ennek megakadályozása érdekében a lakók egyedül nem tudnak intézkedni és nem tudnak védekezni. A szakszerű fertőtlenítés elmaradása esetén, a lépcsőházak „látszólagos” fertőtlenítése, felmosása, korlátok letörlése szinte mit sem ér.
A fertőzések ilyen módon történő terjedésének megakadályozása szempontjából az egyik alapvető feladata és felelőssége azokon a lakásszövetkezeti és társasházi vezetőknek, elnököknek és képviselőnek van, akik fokozott gondossággal kötelesek eljárni az egészségügyi veszélyhelyzet idején.
Ők azok, akik érdemben tehetnek a lakóházakban történő fertőzések megakadályozása, terjedése ellenében akkor, ha megteszik azokat a lépéseket is, melyek szakmailag indokoltak, sőt elengedhetetlenül szükségesek, de talán kevésbé kirakatszerűen látványosak.
A LOSZ, mint a legnagyobb hazai lakáságazati szakmai szövetség, most a szakmai szervezethez tagként csatlakozott partnerei számára, jelentős kedvezménnyel teszi elérhetővé, szakmai partnere a Paner Kft. segítségével az épületek légtechnikai területeinek fertőtlenítését. Természetesen kötelezővé nem tehetjük, de szakmailag mindenképpen ajánljuk, hogy lakóközösségi vezetőként Ön is fertőtleníttesse le a kezelésében álló épületek szellőző vezetékeit, csatornáit. A vírus ilyetén módon történő közvetlen terjedésének csak a felelős döntéshozó szabhat határt.
Szakmai ajánlásunk mellé csatoljuk a Paner Kft. szakmai anyagát és ajánlatát, melynek igénybevételéhez most a LOSZ partnerségen keresztül (tagoknak) most akár 50% kedvezményt ad a kivitelező a szolgáltatás árából! Egyedi megállapodáshoz szükséges a telefonos, e-mailes kapcsolat felvétel.
Az indokolt lehetőséget és ajánlást az egészségügyi vészhelyzet során megvalósítandó preventív intézkedés javaslatát ezúton tesszük közzé azzal, hogy ennek megvalósítása, megrendelése és kiviteleztetése a lakóközösségek vezetőinek felelősségi körébe tartozik. Legyen Ön is részese annak, hogy a központi felhívásban oly sokszor elhangzó mondat alapján, a MARADJ OTTHON” felhívást betartók, otthonukban biztonságban tölthessék a kényszerű bezártságot.

Biankó szellőzőfertőtlenítés árajánlat Lakszövetségek részére

A strang fertőtlenítés folyamata

Tisztelt_lakokozosseg_bianko_level

Mida_ACTISEPT_MSDS_HU_biztonsági_adatlap

PHAGO’SURF_ND_MSDS_HU_biztonsági_adatlap

REACH2_CON_DES_fertőtlenítő_tisztitószer_koncentrátum

Szabó László s. k.
LOSZ elnök

Magyar Felvonó Szövetség ajánlása

Tisztelt Szervezetek, képviseletek!

A Magyar Felvonó Szövetség ajánlásával egy segítő használati útmutató érhető el, javasolt ilyen módon a felvonók átgondoltabb, biztonságosabb használata.

A mellékletben küldött plakátok szabadon felhasználhatók, kinyomtatva a felvonók környezetében kifüggeszthetők.

Az anyag egy felvonós szakmai közösségi ajánlás.