Tájékoztató
az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet május 31-i módosításáról a Közgyűlések, Küldöttgyűlések személyes jelenléttel történő megtarthatósága tárgyában

2021. június 1-től kezdődő hatállyal módosult (289/2021. sz. Korm. rendelet által) a „veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló” 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet az alábbiak szerint:

1. 2021. június 1-től a jogi személy (lakásszövetkezet) döntéshozó szervének ülése – ideértve küldöttgyűlést és a részközgyűlést is – megtartható a tagok személyes részvétele mellett.
E mellett, a jogi személy (lakásszövetkezet) döntéshozó szervének
a) ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével is megtartható, vagy
b) határozathozatalára – ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki – az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet, akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem rendelkezik.
A hírközlő eszköz igénybevételével vagy ülés tartása nélküli döntéshozatalnak különösen abban az esetben van helye, ha a döntéshozó szerv ülése az érintett létszám miatt az ülés tervezett megtartása idején hatályos járványügyi korlátozások miatt előreláthatóan nem tartható meg a tagok teljes létszámban való személyes megjelenése mellett, vagy az egészségügyi kockázat így csökkenthető. Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvétel alkalmazható akkor is, ha a döntéshozó szerv ülésén egyes tagok személyesen megjelennek.
A fentiek vonatkozásában tehát az 502/2020. sz. Kormányrendelet nem változott, bárki tarthat ülést személyes részvétel nélkül, ha az igazgatóság, elnökség stb. így dönt, de ezzel együtt a közgyűlések, küldöttgyűlések személyes jelenléttel történő megtartása is megengedett 2021. június 1. napjától.
A döntéshozatal általános szabályai személyes jelenlét nélküli ülésezés tekintetében érdemben nem változtak.

2. 2021. június 1. előtt meghozott döntések napirendre tűzése
Ha a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1-ig a jogi személy (lakásszövetkezet) ügyvezetése (igazgatósága, ügyvezető elnöke) a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó ügyben határozott, e döntést legkésőbb 2021. október 15. napjára összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés (közgyűlés, küldöttgyűlés) napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi döntést megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket. A jogi személy ügyvezetése a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó ügyben meghozott korábbi döntéséért a Ptk. 3:24. §-a szerint felel a jogi személlyel szemben.

3. Testületi szervek ülései
A jogi személy (lakásszövetkezet) vezető tisztségviselőkből álló ügyvezető testülete (igazgatósága), felügyelőbizottsága, audit bizottsága, valamint jogszabály vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján létrehozott más testületi szerve üléseit elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével is megtarthatja, vagy írásbeli egyeztetést folytathat, és a jogi személy irányításával kapcsolatos döntéseket írásban is meghozhatja. Az ülésezésre és a döntéshozatal szabályaira a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával meghatározott eljárásrend e törvény hatálya alatt is alkalmazható. E tekintetben tehát a Kormányrendeleti szabályozás érdemben nem változott.

4. Megbízatások lejárta
Ha a jogi személy vezető tisztségviselőjének, vagy felügyelőbizottsága, auditbizottsága, valamint jogszabály vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján létrehozott más testületi szerve tagjának, valamint az állandó könyvvizsgálójának megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1. napján vagy azt megelőzően szűnt meg – kivéve a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c), e), f) vagy g) pontja szerinti megszűnési okot, és a felügyeleti jogkörében eljáró hatóság vagy bíróság határozatával történő megszűnés esetét –, a megbízatás a jogi személynek a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával hozott határozata hiányában az 5. § szerinti döntéshozó szervi ülés határozatában foglalt időpontig, de legfeljebb 2021. október 15-ig fennmarad.
Ez tehát azt jelenti, hogy a megbízatás, nem a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig marad fenn, hanem 2021. október 15. napjáig, vagy addig, amikor ennél korábban a jogi személy döntéshozó szerve nem dönt a tárgyban pl. megválaszt egy másik vezető tisztségviselőt. Abban az esetben pedig, ha a fentiekben meghatározott tisztségviselők megbízatása 2021. június 1. napja után, de az előzőekben jelzett döntéshozó szervi ülés napja előtt szűnik meg, a megszűnt megbízatás miatt szükséges határozathozatalt az ülés (közgyűlés, küldöttgyűlés) napirendjére kell tűzni, és a döntéshozó szerv ülésén arról döntés hozható azzal, hogy e személy megbízatása a döntéshozó szerv határozatában foglalt időpontig, de legfeljebb 2021. október 15-ig fennmarad.
A legkésőbb 2021. október 15. napjára összehívandó rendkívüli döntéshozó ülés (közgyűlés, küldöttgyűlés) napirendjére kell tűzni továbbá a jogi személy vezető tisztségviselőjének vagy testületi tagjának, valamint az állandó könyvvizsgálójának a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1-ig megszűnt megbízatása miatti intézkedést, ha a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1-ig a megbízatás meghosszabbításáról vagy új személy megbízásáról a jogi személy nem határozott.

5. Társasházra vonatkozó szabályok
2021. június 1-től a társasház közgyűlést tarthat személyes jelenléttel is és írásos szavazással is.
Ha az éves elszámolásról és a következő évi költségvetésről való döntés vagy más kötelező döntés határideje a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. július 1. napján vagy azt megelőzően járt le, és ezekben az ügyekben a veszélyhelyzet ideje alatt irányadó szabályok alkalmazásával nem született döntés, akkor e tárgykörökben 2021. október 15. napjáig kell a közgyűlésnek döntenie. Értelemszerűen itt a pénzügyi beszámoló és a költségvetés elfogadásáról van szó elsődlegesen és minden társasházat érintően. Ebben a kérdésben tehát a közgyűléseknek 2021. október 15. napjáig döntést kell hozniuk.
Ha a közös képviselő (intézőbizottság) megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. július 1. napján vagy azt megelőzően járt le, a közös képviselő (intézőbizottság) az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig, de legkésőbb 2021. október 15. napjáig köteles a feladatait – változatlan díjazás mellett – ellátni. Itt tehát annyi a változás, hogy nem a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig, hanem 2021. október 15-éig köteles a megszűnt megbízatású közös képviselő a feladatait ellátni.
Ha a közös képviselő (intézőbizottság) megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt más okból szűnt meg, vagy a közös képviselő (intézőbizottság) a veszélyhelyzet folytán nem volt képes ellátni a feladatait, az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig a feladatokat a számvizsgáló bizottság látja el. Számvizsgáló bizottság hiányában, vagy ha a veszélyhelyzet folytán a számvizsgáló bizottság sem volt képes eljárni, az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig a feladatokat bármely tulajdonostárs elláthatja. A veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1-ig irányadó szabályok szerint csökkent létszámmal eljáró intézőbizottság az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig látja el a feladatait.
Fenti esetekben az új közös képviselőt (intézőbizottságot) 2021. október 15-ig kell megválasztani, feltéve, hogy erről a veszélyhelyzet ideje alatt irányadó szabályok alkalmazásával nem született döntés. Itt tehát csak annyi a változás, hogy az új közös képviselőt 2021. október 15-ig meg kell választani, addig irányíthat a Számvizsgáló Bizottság, vagy esetlegesen valamelyik tulajdonostárs, ha sem a közös képviselő, sem a számvizsgáló bizottság nem működik.

6. Átmeneti szabályok
Ha a jogi személy ügyvezetése 2021. május 31. napján vagy azt megelőzően e rendeletnek a 2021. május 31-én hatályos rendelkezései alkalmazásával döntéshozatalt már kezdeményezett, a döntéshozó szervének ülését már összehívta, vagy a döntéshozó szerv ülés tartása nélkül döntéshozatalát már kezdeményezte, a döntéshozó szerv ülését vagy a határozathozatalt e rendeletnek a 2021. május 31-én hatályos rendelkezései szerint kell lefolytatni. Az így meghozott határozatot úgy kell tekinteni, mintha azt a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1-ig hozták volna meg.
Ha társasház esetében a közgyűlési döntés írásbeli szavazással történő meghozatalát a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak 2021. május 31. napján vagy azt megelőzően e rendeletnek a 2021. május 31-én hatályos rendezései alkalmazásával kérték, az írásbeli szavazást és eredményének közlését e rendeletnek a 2021. május 31. napján hatályos rendelkezései szerint kell lefolytatni.
Lényegében tehát, ha 2021. május 31. napján folyamatban volt bármilyen döntéshozatal a jogi személyiségű szervezeteknél és a társasházaknál, akkor arra a 2021. május 31-én hatályos szabályozás alkalmazandó, függetlenül attól, hogy a döntéshozatalra mikor kerül sor a későbbiekben.

Budapest, 2021. 06.01.
Tisztelettel:

Szabó László s. k.
elnök