LAKÁSSZÖVETKEZETEKNEK IS KÖTELEZŐ A 2020. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ELKÉSZÍTÉSE

Tájékoztató a beszámolási kötelezettségekre vonatkozó 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályainak változásáról
A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 2020 eleji hatállyal módosította a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 7.§-ának (6) bekezdését, mely szerint :

„7.§ (6) Az egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója a 3. melléklet szerinti mérlegből és a 4. melléklet szerinti eredménykimutatásból, valamint a Tv. szerinti kiegészítő mellékletből áll.”

A változás lényege, hogy az egyéb szervezeteknek (a lakásszövetkezeteknek és a társasházaknak is) tehát a Számviteli tv. (2000. évi C. Tv.) szabályainak megfelelő kiegészítő mellékletet is kell készíteniük nem csak mérleget és eredménykimutatást. A kiegészítő melléklet tartalmáról elsődlegesen a Számviteli Tv. 88-94/A. §-a rendelkezik.

Mindennek alapján már a 2020. évi beszámolóhoz kapcsolódón szükséges a kiegészítő melléklet készítése.

LOSZ ajánlásával
Kiegészítő melléklet minimum tartalma Lakásszövetkezeteknél:

I. Általános rész
Itt kell feltüntetni a szövetkezet általános adatait:
Név, rövid név, székhely, alapítási dátum, jegyzett tőke összege, vezető képviselő adatai, Tevékenységi körök TEAOR szerint, kiemelve a Főtevékenységet, általánosan leírni a számvitel politika főbb elemeit (milyen Mérleget és Eredménykimutatást készít a szövetkezet, beszámolási forma, milyen alapelveket alkalmaz stb. A beszámító készítésével kapcsolatos információk, mi a fordulónap, mi az elkészítési határidő, ki készítette, regisztrációs számmal, ki írja alá.

II. Mérleghez kapcsolódó rész
A.) Befektetett eszközök értékének alakulása: Bruttó értékek majd az Értékcsökkenés alakulásának bemutatása (Nyitó, növekedés, csökkenés, záró érték), majd a nettó záró érték összege.
Az értékcsökkenés számításának módszere röviden leírva.
B.) Forgóeszközök értékének alakulása mérlegtételek szerint bemutatva
C.) Aktív időbeli elhatárolás alakulása.
D.) Saját tőke összetételének bemutatása, változások okai.
E.) Céltartalékok részletezése
F.) Kötelezettségek kimutatása fordulónapon (hosszú és rövidlejáratú)
G.) Passzív időbeli elhatárolások bemutatása, keletkezésének okai.

III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó rész
Levezetése, (Előző év, Tárgy év eltérés oszlopokkal) az eredmény alakulására ható jelentős tényezők leírása.
Adóalap, növelő, csökkentő tételek bemutatása, adó megállapítása.

IV. Pénzügyi, vagyoni helyzet bemutatása:
Itt lehet leírni, hogyan alakult az adózás utáni eredmény, majd néhány, a vagyoni-pénzügyi helyzetet és jövedelmezőséget jellemző mutatót bemutatni, az alábbiakat javasoljuk:
1. Tartósan befektetett eszközök aránya=(Befektetett eszköz/össz. eszköz %-ban) Bázis év, Tárgy év
2. Forgóeszközök aránya=(Forgóeszközök/össz. Eszköz %-ban) Bázis év, tárgy év
3. Saját tőke aránya=(Saját tőke/össz. Forrás %-ban) Bázis év, Tárgy év
4. Eladósodottság aránya=(Idegen tőke/Saját tőke %-ban) Bázis év, Tárgy év
5. Forgóeszközök alakulásának elemzése, Bázis évben, Tárgy évben, Változás (Tárgy-Bázis)
Forgóeszközök értéke (+)
Rövid lejáratú kötelezettségek (-)
Összes Forgótőke(+ -)
6. A befektetett eszközök fedezettsége= Saját tőke/Befektetett eszközök %-ban) Bázis és tárgy év
7. Likviditási gyorsráta=Pénzeszközök/Röv.lej. Kötelezettségek %-ban, Bázis és Tárgy évi,
8. Likviditási mutató I. =(Pénzeszközök+Követelések)/Röv.lej. Kötelezettségek %-ban Bázis és Tárgy évre számítva
9. Likviditási mutató II.= Forgóeszközök/Röv.lej. kötelezettségek %-ban Bázis és Tárgy év,
10. Árbevétel arányos nyereség: = Üzemi eredmény/Nettó átbevétel %-ban Bázis Tárgy év.

V. Tájékoztató rész.
Itt lehet bemutatni a tárgy évben érvényesült hatásokat, jogi helyzetet, pl. peres ügyek állapotát, a létszám és béradatok alakulását, a tisztségviselőknek kifizetett díjakat. A vállalkozási tevékenységeredményének alakulását itt tételesen szerepeltetjük.
A veszélyes hulladékok kezelésének leírása, a környezetvédelem érdekében tett változtatásokat is itt lehet bemutatni.

Készítette:
Tajti Erika
LOSZ könyvelője
Budapest, 2021. május 18.