Tisztelt Tagtársaink!
Tisztelt Hölgyem, Uram!

2020. július 01-től új számlázási szabályok lépnek életbe. Ezek a változások érintik a lakásszövetkezeteket és a társasházakat is.
A könnyebb eligazodás elősegítésére adjuk közre az alábbiakban összegzett tájékoztatót, a jogszabályi változás betartásának elősegítésére.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) Összesítő jelentésre vonatkozó szabályokat tartalmazó 10. számú mellékletének szabályai 2020. július 1-jével megváltoznak. A jogszabály módosított előírása alapján 2020. július 1-jétől számlaadat-szolgáltatásra kötelezettek mindazok, akik áfa alanyok és egy másik belföldi adóalany részére, belföldön teljesít termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást és erről számlát vagy számlával egy tekintet alá eső okiratot állít ki (függetlenül a számla áfa tartalmától, illetve az áfa összegétől).
A számlaadat-szolgáltatási kötelezettség kiterjed az olyan speciális adóalanyokra is, akik tulajdonostársak közösségeként váltak adóalannyá (társasházak).
Számlaadat-szolgáltatási kötelezettség teljesítendő az alanyi adómentesként teljesített ügyletekről is, amennyiben belföldi adóalany részére teljesítették.
Továbbra sem kell adatot szolgáltatni a nem adóalany és külföldi adóalany részére teljesített ügyletről készített számláról.

A számlaadat-szolgáltatás körébe tartozó bizonylatok:

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed az elektronikus és a papíralapú bizonylatokra egyaránt. Adatszolgáltatási kötelezettség alá esik a nyomtatvány használatával kibocsátott és a számlázó programmal előállított bizonylat is. Az online pénztárgéppel előállított számla azonban nem tartozik ebbe a körbe, ez utóbbiról az online pénztárgépre vonatkozó szabályok szerint valósul meg adatszolgáltatás.

Minden olyan számláról is adatot kell szolgáltatni, ami nem tartalmaz áfát (pl. a tevékenység mentessége esetén).
Azonban nem kötelező az adatszolgáltatás olyan ügylet bizonylatáról, ami az Áfa törvény előírásai szerint mentesül a számla kibocsátási kötelezettség alól (Áfa tv. 165 §), feltéve, hogy az ügylet bonyolítója gondoskodik az ügylet teljesítését tanúsító számviteli bizonylat készítéséről. Ez a mentesítés vonatkozik azokra az esetekre is, amikor ezen ügyletekről számviteli bizonylat helyett (pl. a zártkörű adatfeldolgozás érdekében) számla bizonylat készül, vagy számlázó programot alkalmaznak a bizonylat elkészítéséhez. Ennél a szabály alkalmazásánál fontos megjegyezni, ha a számlán a kötelezettség alól mentesített ügylet és adatszolgáltatási kötelezettség alá eső ügylet is szerepel, akkor a számla adatszolgáltatási kötelezettség alá esik.

A számlaadat-szolgáltatást a NAV által biztosított elektronikus felületen kell teljesíteni (Online Számla rendszer). Az elektronikus felület a NAV-nál történő előzetes regisztrációt követően érhető el. A NAV honlapján részletes leírás és videó taláható a regisztráció folyamatáról. A regisztrációt az adózó, az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja végezheti el. A regisztrációt elvégző természetes személyt a rendszer ún. „elsődleges felhasználónak” tekinti. Ún. „másodlagos felhasználók” is létrehozhatók, akik a rendszerben lekérdezéseket és adatszolgáltatást is végezhetnek.
Amennyiben számlázó program segítségével teljesítik az adatszolgáltatást, úgy egy ún. „technikai felhasználó”-t is létre kell hozni. A technikai felhasználó adatait a számlázó programban kell rögzíteni. A számlázó programról (még a NAV programról is) annak használatának megkezdését követő 30 napon belül a SZÁMLÁZÓ nyomtatványon bejelentést kell tenni! Ezt követően tudja a számlázó program az adatokat a NAV részére beküldeni.

A számla adatok továbbítására kétféle mód áll rendelkezésre:

1.) Számlázó programból automatikus adattovábbítás – A számlázó programnak a számlaadat-szolgáltatást emberi beavatkozás nélkül, automatikusan kell elvégeznie. Az adatszolgáltatás elvégzésének a feltétele, hogy a számlázó program kapcsolódjon internetes hálózatra. Internetkapcsolat nélkül az azonnali adatszolgáltatási követelménynek az adóalany nem fog tudni eleget tenni. Ha valamilyen hálózati probléma lépne fel (például internet kimaradás), akkor a számlázó programnak a probléma elhárultát követően kell teljesítenie az adatszolgáltatási kötelezettséget. Ennek módja számlázó programonként eltérő lehet. Az adatszolgáltatás minden esetben azzal zárul, hogy annak eredményét a számlázó program lekérdezi az adóhivatali rendszerből. Az Online Számla rendszer minden egyes számla adatszolgáltatásra készít egy visszaigazolást, melyet (számlázó programtól függő módon) a számlázó programnak képesnek kell lenni megjeleníteni a felhasználó számára.

2.) Adatszolgáltatás nyomtatvány alkalmazásával kibocsátott számláról

A nyomdai úton előállított számla, vagy számlával egy tekintet alá eső okirat esetén a bizonylat kibocsátását követő naptári napon belül kell teljesíteni az adatszolgáltatást, ha a bizonylaton az áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja az 500.000, – forintot. Egyéb esetben a kibocsátást követő négy naptári napon belül kell a számlaadat-szolgáltatási kötelezettségnek eleget tenni.
A nyomdai úton előállított számláról az Online Számla rendszerben kell adatot szolgáltatni, a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatainak kézi rögzítésével. Ha a számlaadatok rögzítése hibásan történt (vagyis a rögzített adatok és a számlaadatok között eltérés van), akkor az adatszolgáltatás érvénytelenítését követően van mód a számlaadatok helyes rögzítésére.

A számlázó programokat a fejlesztők felkészítik a NAV által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére. Előnyük, hogy a számla elkészültével egyidőben eleget is tesznek az előírt adatszolgáltatásnak, így nincs lehetőség annak elmulasztására. Az interneten több ilyen számlázó program is található és kapható. A javaslatunk a Számlázz.hu program alkalmazása, ami a NAV által is elfogadott program, s képes a törvényi előírásoknak megfelelő számla-adatszolgáltatásra.

Felhívjuk tagtársaink figyelmét a számlázással kapcsolatos további változásokra:
• A számla kibocsátására rendelkezésre álló idő változása: a számla kibocsátására meghatározott, a teljesítéstől (előleg esetén az adófizetési kötelezettség keletkezésétől) számított ésszerű idő 2020. július 1-jétől 15 napról 8 napra csökken.
• A belföldi adóalany beszerző adószámát fel kell tüntetni a számlán. 2020. július 1-jétől módosul a számla kötelező adattartalmára vonatkozó előírás is. Ennek értelmében a számlán – függetlenül attól, hogy a bizonylat tartalmaz-e áthárított áfát, illetve milyen összegben – fel kell tüntetni a belföldi beszerző adóalany adószámának első 8 számjegyét. Abban az esetben, ha a vevő társasház és nem rendelkezik adószámmal (mivel nem folytat olyan tevékenységet, pl. bérbeadás) üresen kell hagyni az adószám mezőt, mintha egy magánszemélynek állítana ki számlát a szolgáltató.

Budapest, 2020. június 29.

Szabó László s.k.
elnök
LOSZ