A JELÖLŐ BIZOTTSÁG FELHÍVÁSA

Tisztelt tagjaink! A LOSZ Elnöksége, 2023. február 28-ai ülésén az alábbi határozatot hozta:

„2/2023.(02.28.) sz. elnökségi határozat:
A LOSZ Elnöksége egyhangú szavazati aránnyal úgy döntött, hogy Jelölő Bizottsági feladatok ellátásával megbízza a 2023. február 28 és 2028. február 28. közötti időszakra Abonyi Jánost (Összefogás Lakásszövetkezet Elnöke Budapest, Lenger Csabát Elnök Siesta Üdülőszövetkezet, Hajdúszoboszló, dr. Beliznay Pálné-t elnök BEM Lakásszövetkezet Szombathely és Fábján Sándort, Elnök, MÁV Lakásszövetkezet- Szentes). A Bizottság Elnökének az Elnökség Abonyi Jánost kéri fel. Az Elnökség úgy döntött, hogy a Jelölő Bizottság tagjait felkéri arra, hogy maguk közül jelöljék meg a póttagi tisztséget betöltő személyt azzal, hogy a személyes közreműködés lehetőségét részére az egész Jelölési folyamatban biztosítják. A Jelölő Bizottság tagjai és póttagja tiszteletdíjra nem jogosultak, de a megjelenésükkel, tevékenységükkel összefüggésben felmerülő költségeik megtérítésére igen. „

A fenti határozat alapján a Jelölő Bizottság 2023. március 28. napján alakuló és egyeztető ülést tartott, ahol meghatározta a LOSZ 2023. májusi tisztújító küldöttgyűlésére vonatkozó választási folyamat általa követendő jelölési elveit illetőleg a jelölés folyamatát az alábbiak szerint:

„Tisztségviselők választása, a jelölő bizottság működése

A tisztségviselőket, vezető tisztségviselőket titkos szavazással kell megválasztani, az Alapszabály rendelkezései szerint. A tisztségviselők megválasztásának előkészítésére a jelölő bizottságot a választást lebonyolító küldöttgyűlés előtt legalább 30 nappal előbb kell létrehozni. A jelölő bizottság legalább 3 főből áll. Az Elnökség döntésében meghatározta a Jelölő Bizottság működésének időtartamát és határozatával kijelölte a jelölő bizottság elnökét, és bizottság tagjait. A jelölő bizottság működésének megszervezése a kijelölt elnök feladata. A jelölő bizottság működésének infrastrukturális és technikai feltételeit a LOSZ teljes körűen biztosítja. A jelölő bizottság 2023. március 28-án megtartásra került alakuló ülésén kialakította a munkarendjét, illetve úgy döntött, hogy az elvégzendő feladatokat tagjai között megoszthatja. A jelölő bizottság munkáját 2023. május 15. napjáig be kívánja befejezni. A jelölő Bizottság a működése alatt köteles az Alapszabály és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit betartani.
Munkája során a jelölő bizottság felhívást tesz közzé és kapcsolatot teremt a LOSZ tagjaival és felkutatja a lehetséges jelölteket. Munkavégzéséhez rendelkezésére áll a LOSZ tagnyilvántartása, illetve az abban található személyes adatok, elérhetőségek illetőleg a tagok, tagszervezetek képviselőinek rendelkezésre bocsájtott elektronikus elérhetőségei.
A LOSZ tagok által ajánlott potenciális jelölteket a jelölő bizottság tagjai személyesen vagy telefonon, elektronikus levélben megkeresik és személyes beszélgetés keretében az alábbi kérdésekre kérnek választ:
• a jelölt neve, címe
• LOSZ tag szervezethez kapcsolódása, személyes LOSZ tagsága
• végzettsége, beosztása, képesítése, LOSZ-hoz, LOSZ tagszervezethez kapcsolódóan eddig végzett munkája,
• megfelel-e az Lsztv.-ben, Ptk-ban meghatározott feltételeknek
• vállalja-e a jelölést a tisztségre.
Az elbeszélgetések után a jelölés vállalásától függően összeállítja a jelöltlistát, amelyen a jelöltek számát korlátozza, illetőleg közöttük javaslati sorrendet állít fel. A jelölés sorrendjét az adott személyre érkezett jelölési javaslatok száma, illetőleg a jelölő bizottság véleménye határozza meg, amelyet a jelölő bizottság határozatképes ülésén kiértékel és többségi szavazással elfogad. A jelöltek közül a jelölések számától függetlenül a jelölő bizottság saját hatáskörében a legalkalmasabbakat előre sorolhatja.

A jelölő bizottság határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a felvetett kérdést elvetettnek kell tekinteni. A póttag jogosult valamennyi Jelölő Bizottsági ülésen tanácskozási joggal részt venni, illetőleg egyébként a Bizottság munkájában teljes joggal részt venni. Ha bármelyik rendes tag valamely cselekménynél akadályoztatva van akkor a póttag helyére lépve tejes joggal vesz részt a Bizottság munkájában.

A Bizottság az elfogadott jelölt listát bizalmasan kezeli. Az általa végzett munkáról és a bizottság működése közben felmerült esetleges problémákról konkrét adatokat tartalmazó szóbeli tájékoztatót adhat a LOSZ Elnökségének. A jelölő bizottság munkájáról a jelölő bizottság elnöke a küldöttgyűlésen rövid, konkrét adatokat tartalmazó beszámolót tart és nyilvánosságra hozza a jelölő bizottság által jegyzőkönyvben elfogadott jelölt listát.
Ha a jelölő bizottság munkája során bármilyen szabálytalanságot, vagy működését akadályozó gondot észlel, köteles azt azonnal a LOSZ elnökének tudomására hozni.
A jelölő bizottság munkája során tudomására jutott adatokat és információkat köteles bizalmasan kezelni. A szavazólapra csak a jelölő bizottság által elfogadott és a küldöttgyűlés elé terjesztett jelöltek kerülhetnek fel, a küldöttgyűlésen helyben jelölt személyek mellett. A küldöttgyűlés a jelöltek végleges jelöltlistára kerüléséről egyszerű többségi határozattal dönt.
Amennyiben a tisztségviselő választásakor a jelölő bizottság valamely tagjára a tagság részéről értékelhető számú jelölési indítvány érkezne, az érintett jelölő bizottsági tag, választási esélyeit mérlegelve, csak abban az esetben fogadhatja el a jelöltséget, ha a bizottsági tagságáról ezzel egyidőben írásban lemond. Megbízatása hatálya alatt a jelölő bizottság elnöke tisztségviselőnek nem jelölhető.”

A fentiekre tekintettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a LOSZ 2018. május 16-ai küldöttgyűlése által választott Elnökségének és Felügyelő Biztosának öt évre szóló megbízatása 2023. május 16-án lejár.
Az Alapszabályunk szerint tisztújításra fog sor kerülni várhatóan 2023. május második felében Az alapszabály szerint választanunk kell:
• 1 fő elnököt,
• 1 fő elnökhelyettest,

• 3 fő elnökségi tagot,
• 1 fő elnökségi póttagot
• 1 fő felügyelő biztost

Az Elnökség fenti döntése alapján a jelölő Bizottság elnöke:
Abonyi János, Elérhetősége: +36 20 966 4712,
<ajtoka@gmail.com>

A Bizottság tagjai és póttagja és elérhetőségük:
dr. Beliznay Pálné: +3630 217 7631;, info@bemlakszov.hu
Fábján Sándor (MÁV Lakásszövetkezet) +36 63 312 024, <mav.lakasszovetkezet@gmail.com>
Lenger Csaba +36 30 962 3389< lenger.csaba@gestio.axelero.net>

A Jelölő Bizottság Elérhetősége: <ajtoka@gmail.com> (elektronikus levél cím)
Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége
1121 Budapest, Oltvány köz 6.
Jelölő Bizottság (levélcím)

A Jelölő Bizottság elsődleges feladata, hogy felhívja a tagság figyelmét arra, hogy jelölésre van lehetőség és felhívja a figyelmet annak módozataira, valamint segítse elő a rendelkezésre álló eszközökkel a jelölést és a tisztségviselők megválasztását. A jelöléseket dokumentálja és értékelje, gyűjtse össze és tárja a küldöttgyűlés elé egy a Bizottság tevékenységéről szóló beszámoló keretében, ahol a megválasztandó tisztségviselőkre személyi javaslatot tegyen. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései szerint:
„3:21. § [Az ügyvezetés fogalma és a vezető tisztségviselői megbízatás keletkezése]
(1) A jogi személy irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe, egy vagy több vezető tisztségviselő vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület jogosult.
(2) A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően köteles ellátni.
(3) A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre.
3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok]
(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
3:24. § [A vezető tisztségviselő felelőssége]
(1) A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.
(2) A vezető tisztségviselő által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott károkért a jogi személy felel. A vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta.
A jogi személy tulajdonosi ellenőrzése
3:26. § [A felügyelőbizottság létrehozása és tagsága]
(1) A tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.
(2) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
(3) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
(4) Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.”

Tisztelt Tagjaink! Kérjük elsősorban elektronikus levélben küldjék meg véleményüket az ajtoka@gmail.com elektronikus levélcímre, vagy postai úton küldjék meg véleményüket, javaslatukat! Fentiekben megjelölt tisztségviselői pozíciókra 1121 Budapest, Oltvány köz 6. (LOSZ) címre Jelölő Bizottság megjelöléssel.
Lehetőség van a Jelölő Bizottság elnöke részére az alábbi telefonszámra: +36 20 966 4712, személyi javaslatok megtételére is.
A postai úton, valamint az elektronikus levélben történő küldés beérkezési határideje: 2023. május 1. Az önök javaslatai alapján fogja a Jelölő Bizottság megtenni a tisztújító küldöttgyűlés felé a jelölésre vonatkozó javaslatát. Amennyiben észrevételük, kérdésük van a Jelölő Bizottsággal annak tevékenységével kapcsolatban, kérjük keressenek bennünket az előzőekben közölt elektronikus és postai elérhetőségen, valamint telefonszámon.

Budapest, 2023. március 28.

Üdvözlettel:
Abonyi János sk.
Jelölő Bizottság elnöke