Tisztelt Tagtársak, Tisztelt Elnök Asszonyok, Elnök Urak!

A napokban több megkeresés érkezett tagszervezeteinktől az energia szolgáltató által történt megkeresésé tárgyában.
Az elektromos szolgáltató nyilatkozattételre hívja fel az érintetteket, a lakossági fogyasztói kör jogosultságának felmérése és annak jelentési kötelezettsége okán.
A LOSZ korábban több tájékoztatót is kiadott a vonatkozó fogyasztói kör értelmezésének tárgyában.
Annak érdekében, hogy mindenki a leglényegesebb hivatkozásokat tudja megadni a válaszadások során, csatolmányunkban rövid levezetését adjuk, a lakásszövetkezetek lakossági fogyasztói körbe tartozásának indoklásáról.

Tájékoztató a villamos energiaellátás lakossági fogyasztó értelmezéséről.

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

Értelmező rendelkezések

„3. § E törvény alkalmazásában
42. Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos energia vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet; ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet;”

Ez azt jelenti, hogy a lakóépületek lakossági fogyasztói körbe tartoznak. Ezeket üzemeltetik a lakásszövetkezetek.
A 217-es Kormányrendelethez kapcsolt tájékoztatóban ezt rögzítettük:

1. Az egyetemes szolgáltatói körbe tartozásról a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.), illetőleg a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.) rendelkezik eredendően, ezeknek a törvényeknek a lakossági fogyasztóra vonatkozó értelmező rendelkezései a jelzett 2017-es Kormányrendelet hatálybalépésével nem változnak.
A Vet esetében a 3.§ 42. pontja az alábbiakat tartalmazza:

„42. Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos energia vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet; ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet;”

Míg a Get. esetében a 3.§ 47. pontja az alábbi:

„47. Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.”

HANGSÚLYOZZUK, HOGY EGYIK FOGALMAT SEM MÓDOSÍTJA, NEM ÉRINTI A KÖZLÖNYBEN MOST MEGJELENT RENDELET. Vélhetően a Get. esetében alkalmazott lakossági felhasználói kategória nem jelent eltérő értelmezést, mert ilyen fogalom viszont nem található a Get.-ben.
Mindennek azért van komoly jelentősége, mert a 2017/2022. sz. a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló Kormányrendelet leszűkíti a kedvezményes áru egyetemes szolgáltatásban részesülők körét az alábbiak szerint.

2. A Kormányrendelet első fele a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.) veszélyhelyzet miatti, egyelőre 2022. december 31. történő eltérő alkalmazásáról szól. E szerint (2.§ (1) bek.) a Vet. 50. § (3) bekezdésétől eltérően, 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra

„ a) lakossági fogyasztó,

b) a  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.  évi XXXIV.  törvény (a továbbiakban: 2004.  évi XXXIV.  törvény) 3.  § (3)  bekezdése szerinti mikrovállalkozásnak (a továbbiakban: mikrovállalkozás) minősülő, kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználó
jogosult, azzal, hogy a b) pont szerinti felhasználó az egyetemes szolgáltatótól 4606 kWh/év/összes felhasználási hely fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron, a  felett a  Vet. 141.  § (7) bekezdésétől és 145.  § (3) és (4)  bekezdésétől eltérően versenypiaci áron vételez villamos energiát.”
A lényeg tehát az, hogy a lakásszövetkezetek és a társasházak a Vet. 3. § 42. pontja szerinti lakossági fogyasztói körbe tartoznak, tehát rájuk a mostani módosítás nem vonatkozik voltak és maradnak lakossági fogyasztói körben az egyetemes szolgáltatás megilleti Őket.

A felnagyított részt kell nézni a lakossági fogyasztó 2022. augusztus 1-től is jogosult egyetemes szolgáltatásra (és Vet. 3. § 42. pontja szerint a lakásszövetkezet lakossági fogyasztó, legalábbis a lakóépületei tekintetében biztosan.
A 259-es Kormányrendelet tájékoztatójában ismertettük a vonatkozó rendeleti szabályokat melyek így fogalmaztak:

„. Az Egyetemes villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos rendelkezések az alábbiak:

a) 2022. augusztus 1-jétől a lakossági fogyasztó az egyetemes szolgáltatótól 2523 kWh/év/mérési pont (felhasználási hely) fogyasztásig a  villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron jogosult villamos energiát vételezni, azzal, hogy egyzónaidős, több egységárú árszabás esetén alacsonyabb áron jogosult villamos energiát vételezni.
b) Az a) pontban megjelölt fogyasztási mérték felett a  lakossági fogyasztó a  Vet. 141.  § (7)  bekezdésétől és 145. § (3) és (4) bekezdésétől eltérően lakossági piaci áron jogosult villamos energiát vételezni. Ez a lakossági piaci ár nem minősül a Vet. szerinti hatósági árnak, azt és annak áralkalmazási feltételeit a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnöke rendeletben határozza meg az  egyetemes szolgáltató által megadott energiabeszerzési költségeket is tartalmazó adatok alapján. A Hivatal elnökének rendeletében meghatározott mindenkori lakossági piaci ár a villamosenergia-vásárlási szerződés részévé válik. A  lakossági piaci árnak a  villamosenergia-vásárlási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén a megváltozott lakossági piaci ár a villamosenergia-vásárlási szerződés részévé válik. 2022. december 31. napját követően a  Hivatal a  lakossági piaci árat negyedévre az  egyetemes szolgáltató adott negyedévet 10 nappal megelőzően tett adatszolgáltatása alapján, annak megtételét követő legfeljebb 6 munkanapon belül határozza meg.

Az a) pontban tehát meghatározásra kerül az éves átlagfogyasztás mértéke ,a b) pontban rögzítésre kerül, hogy a ezen fogyasztási mérték felett lakossági piaci áron juthat hozzá a továbbra is egyetemes szolgáltatói fogyasztói körbe tartozó személy a villamosa energiához, melynek árát a   Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnöke rendeletben határozza meg. Mely rendelet kiadására a jelen rendelet megjelenésével együtt sor is került. Mindennek felülvizsgálatára 2022. december 31. napját követően 6 munkanapon belül kerül sor.”

Itt az a lényeg, hogy a szabályok a lakossági fogyasztóra vonatkoznak és annak a szabályozása a Vet 3. § 42. pontja szerint nem változott. Ezt kell közölni a szolgáltatóval és megkifogásolni a levelüket, lehetőleg személyesen egyeztetni valamilyen felsőbb vezetőjükkel.

Budapest, 2022. 11. 14. Szabó László
elnök
LOSZ