TÁJÉKOZTATÓ a társasházi közös képviselők kötelező regisztrációjára beszámolók benyújtásának kötelezővé tételére vonatkozó rendelkezések hatályba léptetésének újabb halasztásáról

Az egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról szóló 2022. évi LXXV. törvény 2022. december 22-ei kihirdetéssel módosította a „A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvényt az alábbiak szerint:
„18. § A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: Büromódtv.) 32. § (3) bekezdésének a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 64/A. §-át megállapító rendelkezése a „2019. május 1.” szövegrész helyett a „2024. május 1.” szöveggel lép hatályba.”
„79.§ (5) *  A 32. § (1)-(4) bekezdése 2024. február 1-jén lép hatályba.”

—————————————————————————————-

Ez a társasházi törvény 64/A §-ára vonatkozó módosítás jelenleg tehát az alábbi tartalommal létezik:
„64/A. § A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség ügyintézését ellátó tevékenységet 2024. május 1. napjáig – nyilvántartásba vételtől függetlenül – elláthatja, ha a tevékenység végzésére való jogosultságát, hitelt érdemlő módon igazolja.”
A 2017. évi CLXXXVI. törvény (Büromódtv.) további a társasházkezelők ingatlan-nyilvántartási regisztrációjára vonatkozó rendelkezései, melyek a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. Tv. 49.§.(6) bekezdését, illetve ezzel módosítással létrehozott 55/A-B-C-D §-ait, valamint 65. §-át érintik a Bűromódt Tv. 2022. decemberi módosítása szerint (79.§ (5) bekezdés), szintén 2024. február 1-én lépnek hatályba. Ebben az időpontban fog hatályba lépni az új, már elektronikus eljárás előíró ingatlan-nyilvántartási törvény is, melynek eredeti hatályba lépési időpontja 2023. február 1. napja lett volna.
A lényeg tehát, hogy a közös képviselők ingatlan-nyilvántartási regisztrációjára és a beszámolók ingatlan-nyilvántartási közzétételére vonatkozó szabályozás 2024. február 1-én fog hatályba lépni, ha újra el nem tolják ennek idejét. A társasházi törvény 65.§-ának 3. pontja szintén 2024. február 1. napján fog fentiek szerint hatályba lépni. 3. E szerint: „Felhatalmazást kap a Kormány, hogy … 3. a társasházi tisztségviselők nyilvántartásával kapcsolatosan a nyilvántartásba vétel, az adatváltozás bejelentés és a beszámoló benyújtásának rendjét, feltételeit, a nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, a nyilvántartás vezetésére és az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnökének tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségeit, valamint a jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket rendeletben állapítsa meg.” Amikor a fentiekre vonatkozó Kormányrendeleti szabályozás megszületik akkor értelemszerűen 2024. február 1. napját követően tudunk érdemi tájékoztatást adni a folyamatról és a követendő eljárás pontos menetéről.

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény ( Büromódtv.) Társasházi törvény módosítására vonatkozó teljes tartalma
„23. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása
32. § (1) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 49. § (6) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A közgyűlés azonnali hatállyal felmenti a tisztségviselőt, visszavonja a társasház-kezelői, az ingatlankezelői tevékenység végzésére vonatkozó megbízatást, ha)
„c) a tisztségviselő a megválasztását követően legkésőbb a jogszabályban előírt határidőn belül nem kezdeményezi nyilvántartásba vételét az ingatlanügyi hatóságnál.”
(2) A Ttv. a következő IV/A. fejezettel egészül ki:
„IV/A. FEJEZET
A TÁRSASHÁZI TISZTSÉGVISELŐK NYILVÁNTARTÁSA
55/A. § (1) A társasházi tisztségviselők nyilvántartásának célja, hogy a közösség ügyintézését ellátó tisztségviselők e törvényben meghatározott adatainak országosan nyilvános közzétételével megvalósuljon a társasházak működésének transzparenciája, a jegyző társasházak felett gyakorolt törvényességi felügyeletének hatékonysága biztosított legyen, továbbá a társasházak és a közösség jogait és kötelezettségeit érintő hatósági eljárások során a megfelelő kapcsolattartást elősegítse.
(2) A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség ügyintézését ellátó tevékenységet csak akkor láthat el, ha a tisztség keletkezésének tényét az ingatlanügyi hatóság – az erre irányuló kérelme alapján – az ingatlan-nyilvántartásba – a társasház törzslapra – feljegyezte.
55/B. § (1) A tisztség keletkezésének ténye tartalmazza
a) a közösség ügyintézését ellátó közös képviselőnek vagy intézőbizottság elnökének
aa) természetes személy esetén családi és utónevét, lakcímét,
ab) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát,
ac) tisztségét, a tisztség keletkezésének és megszűnésének időpontját, illetve ha a tisztségviselő a közösség ügyeinek intézését ügyvivőként látja el, ennek tényét és határidejét, valamint
ad) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén – valamint ha a természetes személy tisztségviselő bejelenti – az elektronikus levélcímét, telefonos elérhetőségét,
b) a társasházközösség nevét.
(2) A közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közgyűlés által elfogadott számviteli szabályok szerinti beszámolót benyújtja az ingatlanügyi hatósághoz. A beszámoló benyújtásának tényét az ingatlanügyi hatóság a társasház törzslapra feljegyzi.
55/C. § A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az általa üzemeltetett honlapon – bárki számára korlátozásmentes hozzáférést biztosítva – közzéteszi a társasházi tisztségviselők e fejezetben meghatározott adatait, a társasházak számviteli szabályok szerinti beszámolóit, valamint a társasház közösségének nevét, címét, helyrajzi számát.
55/D. § A közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke látja el a nyilvántartásba vétellel és az adatváltozás bejelentésével kapcsolatos, jogszabályban foglalt feladatait.”
(3) *  A Ttv. a következő 64/A. §-sal egészül ki:
„64/A. § A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség ügyintézését ellátó tevékenységet 2024. május 1. napjáig – nyilvántartásba vételtől függetlenül – elláthatja, ha a tevékenység végzésére való jogosultságát, hitelt érdemlő módon igazolja.”
(4) A Ttv. 65. §-a a következő 3. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„3. a társasházi tisztségviselők nyilvántartásával kapcsolatosan a nyilvántartásba vétel, az adatváltozás bejelentés és a beszámoló benyújtásának rendjét, feltételeit, a nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, a nyilvántartás vezetésére és az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnökének tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségeit, valamint a jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket rendeletben állapítsa meg.”
(5) *
43. Záró rendelkezések
79. § (1) *  Ez a törvény – a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. december 31-én lép hatályba.
(2) Az 1. § (2) és (4) bekezdése, a 2-7. §, a 8. § (2) bekezdése, a 9-14. §, a 15. § (1)-(4) bekezdése, a 16-19. §, a 20. § (1) bekezdése, a 22-26. §, a 31. §, a 32. § (5) bekezdése, a 33. §, a 42. § 24-25. pontja, a 44. §, a 48-49. §, az 51-63. §, valamint a 67-75. § 2018. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1. § (1) és (5) bekezdés, a 15. § (5) bekezdése, a 30. §, a 34-41. §, a 42. § 1-23. pontja, a 43. §, a 45-47. §, az 50. §, valamint a 64-66. § 2018. július 1-jén lép hatályba.
(4) *  Az 1. § (3) bekezdése, a 8. § (1) bekezdése, a 20. § (2) bekezdése, a 21. § és a 27-29. § 2019. január 1-jén lép hatályba.
(5) *  A 32. § (1)-(4) bekezdése 2024. február 1-jén lép hatályba.